Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Anh - Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng 2018

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Anh của Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng năm 2018, được cập nhật chi tiết tại đây

 0. ______ swimming? – That’s OK.

A. Let’s                    B. How about                C. Shall we                 D. Why don’t we

1. I always read the ______ carefully in order to know how to use this printer.

A. manual                   B. book                       C. handbook               D. newspaper

2. What’s wrong ______ the engine? It’s making an awful noise.

A. of                            B. with                         C. to                            D. about

3. Alexander Graham Bell was born ______ March 3, 1874.

A. during                     B. on                           C. in                            D. at

De kiem tra hoc ki 2 lop 8 mon Anh - Phong GD&DT Nghia Hung 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 8 mon Anh - Phong GD&DT Nghia Hung 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Anh - Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng 2018

  •