Đề thi công chức Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật – đề số 3

Tổng hợp đề thi vào công chức Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật mời các bạn tham khảo đề số 3 dưới đây.

Đề thi số 3:
Câu 1: Phân tích các chức năng xã hội của Nhà nước cộng hòa XHCN VN: Nội dung cơ bản, tầm quan trọng, thực trạng và xu hướng, giảoi
i pháp chủ yếu trong việc thực hiện các chức năng xã hội.
Câu 2: Ý thức pháp luật:
a) Phân tích khái niệm và những đặc điểm cơ bản của ý thức pháp luật (nêu ví dụ minh họa).
b) Trình bày tính đồng bộ trong việc áp dụng các hình thức, biện pháp xây dựng nâng cao ý thức pháp luật cho người dân ở nước ta hiện nay.

Đề thi số 5

Câu 1: Nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của nhà nước hình thành từ khi nào? Để thực hiện đc nguyên tắc này, cần phải đảm bảo những điều kiện căn bản nào?

Câu 2: So sánh vị trí, chức năng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân?

Câu 3: Phân biệt “hành chính” với “hành pháp”. Tòa án nhân dân có chức năng hành pháp hay ko? Giải thích?

Câu 4: Nhận thức của anh chị về hệ thống Pháp luật Việt Nam hiện nay ?

Câu 5: 1/ Anh/chị hãy phân tích những quan điểm của đảng về việc hoàn thiện nhà nước cộng hòa XHCNVN, liên hệ với việc cải cách hoàn thiện bộ máy nhà nước ta hiện nay?
2/ Anh/chị hãy phân tích nội dung và cơ chế lãnh đạo của Đảng đối công tác quản lý nhà nước, liên hệ mối quan hệ tổ chức Đảng với vai trò quản lý điều hành của một thủ trưởng trong cơ quan đơn vị cụ thể?
3/ Anh/chị hãy phân tích bản chất và vai trò của pháp luật XHCN và liên hệ vai trò của pháp luật hiện nay đối với kinh tế XH ở nước ta?

1. Tổ chức bộ máy NN:
- Tổ chức bộ máy NN là gì ?
- Bộ máy HCNN được cấu thành bởi những quyền nào ?
- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động ?
- Vì sao phải tổ chức BM HCNN ở địa phương?

2. Quyết định và cưỡng chế trong quản lý HCNN
- Quyết định và cưỡng chế trong quản lý HCNN là gì? Tính chất? Loại ? khi ban hành, triển khai cần đảm bảo những tính chất gì ? Hợp pháp? Hợp lý?
- Hậu quả của QĐ không hợp pháp, hợp lý.
- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, bồi thường …

2 bình luận: Đề thi công chức Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật – đề số 3

  •