Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 4 - TH Lê Quý Đôn năm 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 4 của trường Tiểu học Lê Quý Đôn năm 2016 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bên dưới, các em theo dõi bên dưới:

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN

LỚP :  4

NĂM HỌC : 2016 - 2017 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 

 Mỗi câu sau coa các đáp án A, B, C, D. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các số dưới đây chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000:

    A. 71 608                     B. 57 312                C. 570 064            D. 56 738

Câu 2: Cách đọc: "Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám". Đúng với số nào?

    A. 35 462 008            B. 35 460 208          C. 35 462 208        D. 35 462 280

Câu 3: Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

     A. 128; 276; 762; 549                            B. 276; 549; 762; 128      

     C. 128; 276; 549; 762                          D. 762; 549; 276; 128

Câu4: Số lớn nhất trong các số 79 217;  79 257;  79 381; 79 831.

     A. 79 217             B. 79 257           C. 79 381                  D. 79 831

Câu 5: 1/4 giờ = ........ phút. Số thích hợp vào chỗ chấm là:

      A. 10                   B. 15                    C. 20                        D. 25

Câu 6: Cho 2m 7cm = ..................... cm.   Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

        A. 27                  B. 207               C. 207 cm                 D. 270cm

Câu 7: 3 tấn 72 kg = ............kg.

        A.    372            B. 3072              C. 3027                    D. 3070             

Câu 8: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

      A. 720 cm2                   B. 36 cm2                C. 144cm2           D. 72 cm2

Câu 9: Tổng của hai số là 58, hiệu của hai số là 36. Số lớn và số bé lần lượt là:

      A. 47 và 11               B. 22 và 11              C. 11 và 47            D. 47 và 94

Câu 10: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

           7; 14 ; 21 ; ...... ; ...... ; ....... ; .........;

 PHẦN II: TỰ LUẬN:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

     a,    465218 + 342905                        b,  839084 –  46937

             ............................                           ..............................

             ...........................                            ..............................

             ...........................                            .............................

             ............................                           .............................

Câu 2. Bài toán:

     Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 3. Tìm tất cả các số có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5?


                              Đáp án và thang điểm môn Toán – Lớp 4

 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/án

    B

C

C

D

B

B

B

D

A

  28; 35; 42; 49

 PHẦN II: TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2điểm).  Đúng mỗi bài được 1 điểm

              a ,   808123                            b,  792147

 Bài 2:  (2 điểm)                                Bài giải

                                   Cả ba giờ ô tô đó chạy được là:                       (0,25đ)

                                       40 + 48 + 53 = 141 (km)                          ( 1đ)

                                      Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được là:                    (0,25đ)

                                         141 : 3 = 47 (km)                                  (1đ)

                                                     Đáp số: 47 km.                             (0,5đ)

 Bài 5:  (1 điểm)

 Các số có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5 là:

                      16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94, 50

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 4 - TH Lê Quý Đôn năm 2016

  •