Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2014 (Phần 1)

Cập nhật đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2014 phần 1 của trường tiểu học Long Hòa có đáp án.

Cập nhật đề thi và đáp án giữa học kì 2 môn Toán năm 2014 phần 1 ngày 22/2/2014

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2014 - đề số 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (6 điểm)

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (3,5đ)

1/ Tìm số lớn nhất trong câu sau: 

A. 8657                B. 8567                C. 8675                D. 8765

2/ Phép tính  2539 + 4736 có kết quả là?

          A. 6265                B . 6275               C. 7265                D. 7275

3/ Phép tính  9096 – 4488 = ?

          A. 4618                B. 5608                C. 4608                D. 4508

4/  Tìm y:       y : 4 = 1527;  y = ?

          A.  6108               B.  6180                C.6118                  D.  6208

5/ Nam coù 3284 viên bi. Số bi của Tuấn bằng   1/4   số bi của Nam. Hỏi Tuấn có bao nhiêu viên bi?      

A. 812                  B. 814                  C. 821                  D. 824

6/ Ngày 5 tháng 3 năm 2013 là ngày thứ ba. Vậy ngày 26 tháng 3 năm 2013 là thứ mấy.

A. thứ hai             B. thứ ba              C. thứ tư               D. thứ năm

De thi giua hoc ki 2 lop 3 mon Toan nam 2014 (Phan 1)

Bài 3: Điền số tích hợp vào chỗ chấm. (1,5đ)

          A. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là: ………………

          B. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5m 5cm  = ……… cm

         C.   3    x  ..............    =   111

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm      : 

          Số 2020 được viết thành tổng là: (0,5đ)

          A. 2000 + 0 + 20  ...

B. 2000 + 20      ....

B. Phần Tự Luận: ( 4điểm) 

Bài 1: (1đ) Tính giá trị của biểu thức:

1306 + 2896 : 4                                1621 x 4 - 2567

Bài 2: (1đ) Cho biết hiệu của một số tự nhiên và số nhỏ nhất có 3 chữ số là số lớn nhất có 2 chữ số. Hãy tìm số tự nhiên đó và ghi phép tính đúng?

          -Số tự nhiên đó là :………………………………………………………………......

-Phép tính đúng là :.....................................................................................................

Bài 3(2đ)Một cửa hàng buổi sáng bán được 509 kg gạo, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki -lô -gam gạo?

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2014 - đề số 1 

Bài 1: Mỗi ý đúng đạt 0,5đ

1

2

3

4

5

6

7

D

D

B

A

C

B

CBài 2: 

9001 nối với C

9110 nối với B

Bài 3:

          A. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là: 1000.              (0,5đ)

          B. 5m 5cm = 505cm.                                                               (0,5đ)

          C. 3 x 37 = 50 + 61                                                                 (0,5đ)

Bài 4:

           1 - S

           2 - Đ

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Tính giá trị biểu thức (1đ)

    1306 + 2896 : 4                                       1621 x 4 - 2567                                         

= 1306 + 724         (0,25đ)                         = 6484 – 2567         (0,25đ) 

= 2030                   (0,25đ)                         = 3917           (0,25đ)                                  

Bài 2.

-Số tự nhiên đó là: 199.                     (0,5đ)

-Phép tính đúng là: 199 – 100 = 99  (0,5đ)

Bài 3.

Bài giải:

Số kg gạo buổi chiều bán được là: (0,25đ)

509 x 2 = 1018   (kg)    (0,75)

        Số kg gạo cả hai buổi bán  được  là: (0,25đ)

1018 + 509 = 1527  (kg)  (0,5đ)

Đáp số: 1527 kg.  (0,25đ)

 Lưu ý: Hướng dẫn đánh giá mang tính định hướng; căn cứ tình hình thực tế bài làm của học sinh tổ khối thống nhất đáp án trước khi chấm để đánh giá ghi điểm cho phù hợp.

Tuyensinh247.com sẽ tiếp tục cập nhật đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 phần 2 các em chú ý lưu lại link bài này và theo dõi thường xuyên nhé.

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Văn năm 2014 (P1)

Tuyensinh247 tổng hợp

3 bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2014 (Phần 1)

  •