Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh năm 2013 (Phần 1)

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh năm 2013 - 2014 phần 1 gồm 2 đề thi và đáp án (đề số 1 - đề số 3) của các trường THPT trên cả nước.

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh năm học 2013 - 2014 phần 1, gồm 2 đề thi và đáp án ( đề số 1 - đề số 2) ngày 11/12/2013.

Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 12 năm 2013 - Đề Số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) 

Câu  1: Tần số thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:

         A. quần thể giao phối có lựa chọn.           B. quần thể tự phối và ngẫu phối.

            C. quần thể tự phối.                                        D. quần thể ngẫu phối.

Câu  2: Các gen ở đoạn không tương đồng trên nhiễm sắc thể X có sự di truyền

     A. theo dòng mẹ.    B. thẳng.     C. như các gen trên NST thường.      D. chéo. 

Câu  3: Cá thể có kiểu gen  tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ giao tử AB thu được, nếu biết hoán vị gen đều xảy ra trong giảm phân hình thành hạt phấn và noãn với tần số 20%

           A. 20%               B. 40%                 C. 100%                      D. 10%

Câu  4: Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; gen A: vàng, alen a: xanh; gen B: hạt trơn, alen b: hạt nhăn. Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBB x AaBb.

           A. 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn.            B. 3 vàng, trơn: 1 xanh, trơn.

            C. 1 vàng, trơn: 1 xanh, trơn. D. 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn.

Câu  5: Xét một quần thể ngẫu phối gồm 2 alen A, a. trên nhiễm sắc thể thường. Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a (p, q 0 ; p + q = 1). Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần thể đạt trạng thái cân bằng có dạng:

                     A. p2AA + 2pqAa + q2aa = 1                                      B. p2Aa + 2pqAA + q2aa = 1

            C. q2AA + 2pqAa + q2aa = 1                                      D. p2aa + 2pqAa + q2AA = 1

Câu  6: Cá thể có kiểu gen AaBbDd khi giảm phân sinh ra bao nhiêu loại giao tử ?

            A. 2.                            B. 3.                C. 4.                D. 8.

Câu  7: Ở cà chua, A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp F1 tự thụ phấn ở F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen là:

            A. 1:1                          B. 1:2:1                C. 3:1                D. 1:3

Câu  8: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là

           A. gen trội.      B. gen điều hòa.      C. gen đa hiệu.     D. gen tăng cường. 

Câu  9: Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc

A. bổ sung.      B. bán bảo toàn.      C. bổ sung và bảo toàn.             D. bổ sung và bán bảo toàn.

Câu  10: Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd, ở thế hệ sau tạo cá thể có kiểu hình trội về 3 gen trên với tỉ lệ :

           A. 100%                      B. 27/64          C. 9/64                        D. 1/64

Câu  11: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?

           A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.

           B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

           C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.

            D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.

Câu  12: Trong tự nhiên đa bội thể thường gặp phổ biến ở

A. vi khuẩn.                B.  các loài sinh sản hữu tính.             C. thực vật.                 D. nấm.

Câu  13: Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

A. Mã di truyền có tính phổ biến.       B. Mã di truyền có tính đặc hiệu.

C. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.      D. Mã di truyền có tính thoái hóa.

Câu  14: Xét một quần thể có 2 alen (A, a). Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với từng loại kiểu gen là: 600AA: 200Aa: 200aa. Tần số tương đối của các alen trong quần thể này là:

A. A = 0,70 ; a = 0,30                                B. A = 0,30 ; a = 0,70           

C. A = 0,75 ; a = 0,25                                            D. A = 0,25 ; a = 0,75

Câu  15: Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?

A. 46 loại mã bộ ba.    B. 61 loại mã bộ ba.    C. 27 loại mã bộ ba.    D. 32 loại mã bộ ba.

Câu  16: Ở cà độc dược 2n = 24. Số dạng đột biến thể ba được phát hiện ở loài này là

A. 12.                          B. 24.                          C. 25.                          D. 23.

Câu  17: Gen điều hòa R khi hoạt động sẽ tổng hợp nên:

A. Enzim phân hủy lactôzơ.               B. prôtêin ức chế.        C. lactôzơ.       D. Enzim điều khiển Operon.

Câu  18: Trường hợp cơ thể sinh vật trong bộ nhiễm sắc thể gồm có hai bộ nhiễm của loài khác nhau là

A.thể lệch bội.             B.đa bội thể chẵn.                   C.thể dị đa bội.           D.thể lưỡng bội.

PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm) 

  Câu 1: Em hãy trình bày cơ chế điều hòa hoạt động của gen?

Câu 2: Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen aaBbDd được hình thành ở F1 là bao nhiêu? 

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 12 năm 2013 - Đề Số 1

De thi hoc ki 1 lop 12 mon Sinh nam 2013 (Phan 1)

Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 12 năm 2013 - Đề Số 2

Câu 1. Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với...(I)...trong quá trình nhân đôi, tạo nên dạng đột biến...(II)...

    (I) và (II) lần lượt là

A. Ađênin, thay thế cặp G –X thành cặp T - A.     B. Timin, thay thế cặp G –X thành cặp T - A.

C. Timin, thay thế cặp G – X thành cặp A - T.      D. Ađênin, thay thế cặp G –X thành cặp A - T.

Câu 2. Chủng vi khuẩn E.coli mang gen sản xuất insulin của người đã được tạo ra nhờ

  A.  dung hợp tế bào trần                                                 B. nhân bản vô tính

  C.  công nghệ gen                                                            D. gây đột biến nhân tạo

Câu 3. Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền là

     A. restrictaza.                   B. ADN pôlimeraza.          C. ARN pôlimeraza.             D. ligaza.

Câu 4. Xét cặp nhiễm sắc thể (NST) giới tính XY, ở một tế bào sinh tinh sự rối loạn phân li của cặp NST giới tính này ở lần phân bào 1 sẽ tạo thành giao tử

    A. XX , YY,O                     B. XY và O                    C.X, Y và O                   D. XX,YY,X,Y và O

Câu 5. Nhiều thực nghiệm đã chứng minh cơ sở di truyền của tính kháng thuốc là từ gen

    A. lạp thể               B. trên NST thường                 C. ti thể                    D. trên NST giới tính

Câu 6. XÐt 3 tÕ bµo sinh dôc trong mét c¸ thÓ ruåi giÊm ®ùc cã kiÓu gen AB/ab De/dE. Gen A c¸ch gen B 15 cM, gen D c¸ch gen E 20 cM. Ba tÕ bµo trªn gi¶m ph©n t¹o ra sè lo¹i tinh trïng tèi ®a cã thÓ cã lµ                  

          A  6.                                  B  16.              C  4.                         D  12.

Câu 7. Ưu điểm của phương pháp lai tế bào là

A. tạo ra những cơ thể có nguồn gen khác xa nhau hay những thể khảm mang đặc tính của những loài rất khác nhau thậm chí giữa động vật và thực vật.

B. tạo ra được những thể khảm mang đặc tính của những loài rất khác nhau.

C. tạo ra được những thể khảm mang đặc tính giữa thực vật với động vật.

D. tạo ra được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài rất khác xa nhau mà bằng cách tạo giống thông thường không thể thực hiện được.

Câu 8. Điểm độc đáo trong nghiên cứu di truyền của MenĐen là:

    A. Sử dụng lai phân tính để kiểm tra kết quả.     

    B. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.

    C. Lai các bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản.

    D. Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng và dùng toán thống kê để xử lý  kết quả.

Câu 9. Đột biến cấu trúc NST nào sau đây được sử dụng rộng rãi để xác định vị trí gen trên   NST.

    A. Mất đoạn NST       B. lặp đoạn NST        C. Đảo đoạn NST        D. Chuyển đoạn NST

Câu 10. Hóa chất 5-BU thường gây đột biến gen dạng thay thế cặp A – T bằng cặp G – X. Đột biến gen được phát sinh qua cơ chế nhân đôi ADN. Để xuất hiện dạng đột biến trên, gen phải trải qua mấy lần nhân đôi?

    A. 4 lần                             B. 1 lần.                          C. 2 lần.                         D. 3 lần.

Câu 11. Một mARN trưởng thành của người được tổng hợp nhân tạo gồm 3 loại Nu A, U G. Số loại bộ ba mã hóa axit amin tối đa có thể có trên mARN trên là:     

        A.  61.                          B.  27.              C.  9.                          D.  24.

Câu 12. Phân tử ADN của một vi khuẩn chỉ chứa N15 nếu chuyển nó sang môi trường chỉ có N14 thì sau 10 lần phân đôi liên tiếp có tối đa bao nhiêu vi khuẩn con có chứa N14?

        A.  1023.                 B.  2046.              C.  1024.                    D.  1022.

Câu 13. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu vàng; gen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Biết rằng các gen trội là trội hoàn toàn. Cho cây dị hợp về 3 cặp gen (P) lai phân tích thu được Fa gồm 41 cây thân cao, quả đỏ, dài; 40 cây thân cao, quả vàng, dài; 39 cây thân thấp, quả đỏ, tròn; 40 cây thân thấp, quả vàng, tròn. Trong trường hợp không xảy ra hoán vị gen, kiểu gen của P là

     A .                             B.                         C.  .                        D. 

Câu 14. Khi nói về quá trình tái bản ADN, nhận định nào sau đây là không đúng?

   A.  Ở tế bào nhân thực mạch mới hình thành theo chiều 5’-3’, ở nhân sơ thì từ 3’-5’.

   B.  Ở cả tế bào nhân thực và nhân sơ, mạch mới đều hình thành theo chiều 5’-3’.

   C.  Ở vi khuẩn, khi ADN vòng tự sao thì có một đơn vị tái bản.

   D.  Ở tế bào nhân thực có nhiều điểm sao chép cùng lúc trên 1 ADN.

Câu 15. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn với alen d quy định quả vàng; alen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định quả dài. Tính theo lí thuyết, phép lai (P) ♀ x ♂   trong trường hợp giảm phân bình thường, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 20%, giữa các alen E và e có tần số 40%, cho F1 có kiểu hình thân cao, hoa tím, quả vàng, tròn chiếm tỉ lệ

       A  9,69 %.                           B  8,16 %.                         C  10,26 %.                      D  11,34 %.

Câu 16. Mẫu ADN của một người bệnh nhân như sau : A = 22%, G = 20%, T = 28%, X = 30%. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất ?

   A. Đây là phân tử ADN của sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người

   B. Phân tử ADN của người bệnh đã bị đột biến A -> T và G -> X

   C. Phân tử ADN của người bệnh này đang nhân đôi.

   D. Đây không phải là ADN của tế bào người bệnh.

Câu 17. Gen A có 5 alen, gen D có 2 alen, cả 2 gen này cùng nằm trên NST X (không có alen tương ứng nằm trên Y); gen B nằm trên một căp NST thường có 3 alen. Số loại kiểu gen tối đa được tạo ra trong quần thể là:        

      A. 270.                             B. 330.                      C. 390.                              D. 60.

Câu 18. Trong các phép lai khác dòng dưới đây, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở đời con của phép lai nào?

A. AAbbDDEE  ×   aaBBDDee                        B. AAbbDDee  ×   aaBBddEE

C. AAbbddee  ×   AAbbDDEE                         D. AABBDDee  ×   AAbbddee

Câu 19. Ở người, gen đột biến lặn trên nhiễm sắc thể X dễ được phát hiện hơn so với gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường vì :

   A. Gen đột biến trên nhiễm sắc thể X thường là gen trội.

 B. Có hiện tượng bất hoạt nhiễm sắc thể X, tức chỉ có một trong hai nhiễm sắc thể X của nữ giới hoạt động.

  C. Tần số đột biến gen trên nhiễm sắc thể X thường cao hơn so với trên nhiễm sắc thể Y.

  D. Phần lớn các gen trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y.

Câu 20.Ở đậu Hà lan hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng . P thuần chủng hoa đỏ x hoa trắng→F1 đồng loạt hoa đỏ. Cách lai nào sau đây không xác định được KG của cây hoa đỏ ở F2?

A. Lai cây hoa đỏ ở F2 với cây hoa trắng ở P. B. Cho cây hoa đỏ tự thụ.

    C. Lai cây hoa đỏ ở F2 với cây hoa đỏ ở P.           D. Lai phân tích cây hoa đỏ ở  F2.                        

Câu 21. Cho hai dòng lúa thuần chủng là thân cao hạt dài và thân thấp hạt bầu thụ phấn với nhau được F1. Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 thu được 20.000 cây, trong đó có 1250 cây thấp, hạt bầu. Tỉ lệ thân cao hạt dài ở F2 là bao nhiêu

     A.0,5625                          B. 0,375                     C. 18,75                          D.0,0625

Câu 22. Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi 3 đợt và đã sử dụng của môi trường 4193 ađênin và 6300 guanin. Số liên kết hiđrô của gen sau khi bị đột biến là:

      A. 3902                           B. 3898                       C. 3903                        D. 3897

Câu 23: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết phép lai AaBbDdEe  x  AaBbDdEe sẽ cho số cá thể mang kiểu gen có 2 cặp đồng hợp trội và 2 cặp dị hợp chiếm tỉ lệ

A. 9/64.                                   B. 27/64.                       C. 81/256.                        D. 3/32.  

Câu 24:  Kiểu gen AAbb được tạo ra từ phép lai: AaBb  x   AABb chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

       A.  3/8;                               B. 1/8;                            C. 4/8;                             D. 1/4;

Câu 25: Một loài thực vật có tối đa 28 kiểu thể không nhiễm kép, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ( 2n ) của loài trên có số lượng là:

A. 8.                                         B. 16.                                                 C. 22.                                      D. 24. 

Câu 26: Gen A có 5 alen, gen D có 2 alen, cả 2 gen này cùng nằm trên NST X ( không có đoạn tương đồng trên Y ); Gen B nằm trên NST Y ( không có đoạn tương đồng trên X ) có 7 alen. Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcút trên trong quần thể là

A. 125.                                    B. 2485.                                  C. 180.                                                D. 440.

Câu 27: Biết mỗi gen quy định một tính trạng. Với phép lai giữa các cá thể có kiểu gen AaBbDd và AaBbdd. Xác suất thu được kiểu hình có ít nhất một tính trạng lặn

A. 96,875 %.                           B. 28,125 %.                           C. 71,875 %.                           D. 43,75 %.

Câu 28: Hậu quả xảy ra khi thiếu tirôzin đối với trẻ em là

A. bị bệnh máu khó đông.                                                   B. lùn, cổ ngắn, khe mắt xếch, chân tay thô kệch, ...

C. phát triển thành người khổng lồ                                     D. thiểu năng trí tuệ.

Câu 29: Sự điều hòa hoạt động của ôperon Lac ở E. coli dựa vào tương tác của protein ức chế với

A.  vùng vận hành.                 B.  gen điều hòa.               C.  vùng khởi động.       D.  nhóm gen cấu trúc.

Câu 30: Ở một ruồi giấm cái có kiểu gen , khi theo dõi 200 tế bào sinh trứng trong điều kiện thí nghiệm, người ta phát hiện 36 tế bào có xẩy ra hoán vị gen giữa Vv. Như vậy khoảng cách giữa BV là:

A. 9 cM.                                     B. 18 cM.                             C. 36 cM.                                D. 3,6 cM.

Câu 31: Trong kỹ thuật chuyển gen với mục đích sản xuất các chế phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp, tế bào nhận được dùng phổ biến là vi khuẩn E. coli vì:

A. E.coli có tần số phát sinh đột biến gây hại cao.                 B. môi trường dinh dưỡng nuôi E.coli rất phức tạp.

C. E. coli không mẫn cảm với thuốc kháng sinh.                   D. E. coli có tốc độ sinh sản nhanh.

Câu 32: Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi là:

A. Cung cấp năng lượng.                                           

B. Tháo xoắn ADN.

C. Phá vỡ các liên kết hidro giữa hai mạch của ADN.

D. Lắp ghép các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp.

     Câu 33: Giai đoạn hoạt hóa aa của quá trình dịch mã diễn ra ở vị trí

A.  tế bào chất.                        B. trên màng nhân.                  C. trên mARN.                       D. trong nhân.

Câu 34: Ở  một loài bọ cánh cứng: A mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a: mắt lồi. B: mắt xám, trội hoàn toàn so với b: mắt trắng. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi được sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb, người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Số cá thể con có mắt lồi, màu trắng là

A. 130.                                                B. 195.                                    C. 65.                                      D. 260.

Câu 35: Những loại enzim được sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp là:

A. ADN - polimeraza và amilaza.                                           B. ARN - polimeraza và peptidaza.

C. ADN - polimeraza và ligaza.                                              D. Restrictaza và ligaza.

Câu 36: Cặp gen Bb tồn tại trên NST thường mỗi gen đều có chiều dài 4080A0, alen B có tỉ lệ A/G = 9/7, alen b có tỉ lệ A/G = 13/3. Cơ thể mang cặp gen Bb giảm phân rối loạn phân bào I tạo giao tử có cả 2 alen của cặp. Số nu mỗi loại về gen này trong giao tử là

A. A = T = 975, G = X= 225.                                                 B. A = T = 675, G = X = 525.

C. A = T = 1650, G = X =750.                                               D. A = T = 2325, G = X =1275.

Câu 37: Phép lai    x    với tần số hoán vị gen giữa B và b là 20 %, giữa D và d  là 40 %. Kiểu gen   ở thế hệ con chiếm tỉ lệ:

A. 28 %.                                  B. 0,96 %.                               C. 1,92 %.      D. 2,34 %.

Câu 38: Một gen có chiều dài 5100 Å, có số nucleotit loại adênin chiếm 20% tổng số nucleotit của gen, bị đột biến mất 1 cặp G-X. Số nucleotit từng loại của gen đột biến là:

A  A=T= 600 ; G=X= 900.                                                   B  A=T= 900 ; G=X= 600.

C  A=T= 899 ; G=X= 600.                                                   D  A=T= 600 ; G=X= 899.      

Câu 39: Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AabbDdEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là:    

A. 8.                                   B. 24.                               C. 12.                           D. 6.

Câu 40: Ở 1 loài A: thân cao; a: thân thấp; B: quả đỏ; b: quả vàng. Khi cho cây thân cao quả đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được số cá thể có kiểu hình thân cao, quả vàng chiếm 24%. Xác định tỉ lệ cây thân cao, quả đỏ có kiểu gen AB/ab? (Biết rằng mọi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là như nhau).

A. 51%                             B. 1%                                 C. 34%                        D. 2%

Câu 41: Khi gen phiên mã thì mạch mới được tổng hợp

A  liên tục theo chiều từ 3’ đến 5’ ngược chiều mạch gốc.

B  liên tục theo chiều từ 5’ đến 3’ ngược chiều mạch gốc.

C  gián đoạn theo chiều từ 5’ đến 3’ cùng chiều mạch gốc.

D  gián đoạn theo chiều từ 3’ đến 5’ cùng chiều mạch gốc.

Câu 42:  Cho biết gen A: thân cao, gen a: thân thấp. Các cơ thể mang lai đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu gen tạo ra từ phép lai AAaa x Aa là

A. 1AAAA : 2AAaa : 1aaaa.                                      B. 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa.

C. 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa.        D. 1 AAAA : 5 AAA : 5 Aaa : 1AAa.

Câu 43: Ở một loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen quy định hạt tròn; gen quy định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen quy định hạt chín muộn. Cho cây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn đời con thu được 3600 cây, trong đó có 144 cây có kiểu hình hạt tròn, chín muộn. Biết rằng không có đột biến, hoán vị gen xảy ra ở cả 2 giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cây ở đời con có kiểu hình hạt dài, chín muộn là bao nhiêu?

A. 826 cây.                           B. 628 cây.                                 C. 576 cây.                              D. 756 cây.     

Câu 44. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%. Xét phép lai   Y, kiểu hình A-bbddE- ở đời con chiếm tỉ lệ

A. 45%.                              B. 35%.                                    C. 40%.                                        D. 22,5%

Câu 45: Sự kết hợp 2 loại giao tử ( n + 1) và giao tử ( n + 1 ) có thể tạo thể dị bội nào?

A. 2n + 1.                           B. 2n + 1 + 1.                         C. 2n + 2 hoặc 2n + 1 + 1.              D. 2n + 2. 

Câu 46: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Một hợp tử của loài này sau 4 lần nguyên phân liên tiếp môi trường nội bào đã cung cấp 210 NST đơn. Hợp tử trên có thể phát triển thành

A. Thể bốn nhiễm.                  B. Thể khuyết nhiễm.                 C. Thể một nhiễm.       D. Thể ba nhiễm.

Câu 47: Để tạo ra tằm dâu tam bội, các nhà khoa học đã

A. nuôi cấu hạt phấn tạo ra hạt phấn 2n và sau đó cho thụ phấn với noãn.

B. gây giống dâu tứ bội (4n), sau đó cho lai với giống lưỡng bội (2n).

C. dung hợp hạt phấn (n) với tế bào xôma (2n).                                           

D. lai xa kèm đa bội hoá.

Câu 48: Thực hiên phép lai P. AaBBDdEe   x   aaBbDdEe. tỉ lệ kiểu gen AaBBddee ở F1 là

A. 1/32.                                   B. 1/128.                     C. 1/16.                                               D. 1/64.

Câu 49: Trong một số quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một locut có hai alen A và a (A trội hoàn toàn so với a), quần thể nào có tần số kiểu gen dị hợp tử là cao nhất?

A. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,64.               B. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,0625.

C. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình trội chiếm 0,75.                D. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình trội chiếm 0,91

Câu 50: Bệnh hồng cầu có hình lưỡi liềm ở người xuất hiện do:

A. mất một cặp nucleotit trong gen tổng hợp hêmoglobin.

B. mất đoạn gen tổng hợp hêmoglobin trên nhiễm sắc thể 21.

C. thay thế một cặp nucleotit trong gen tổng hợp hêmoglobin.

D. thêm một cặp nucleotit trong gen tổng hợp hêmoglobin.

 Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 12 năm 2013 - Đề Số 2

De thi hoc ki 1 lop 12 mon Sinh nam 2013 (Phan 1)

Trên đây là 2 đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 12 phần 1 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi phần 2 các em thường xuyên theo dõi tại đây: 

http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-hoc-ki-1-lop-12-e420.html 

Tuyensinh247 tổng hợp

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

1 bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh năm 2013 (Phần 1)

  •