Đề thi thử đại học môn Sinh có đáp án năm 2014 (P1)

Đề thi thử đại học khối B môn Sinh có đáp án năm 2014 của 2 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương, THPT Nghi Lộc 2 - Thanh Hóa.

Cập nhật đề thi thử đại học khối B môn Sinh năm 2014 phần 1 gồm 2 đề thi có đáp án (từ đề số 1 - đề số 2), ngày 10/1/2014.

Đề thi thử đại học môn Sinh năm 2014 - đề số 1

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ 1 câu đến câu 40)

Câu 1: Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi

  A. đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ bờ đến ra khơi đại dương.

  B. đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ bờ đến ra khơi đại dương.

  C. đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ khơi đại dương vào bờ.

  D. đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ.

Câu 2: Để thu được tổng năng lượng tối đa, trong chăn nuôi người ta thường nuôi những loài nào?

  A. những loài sừ dụng thức ăn là động vật ăn thực vật

  B. những loài sử dụng thức ăn là động vật ăn thịt sơ cấp

  C. những loài sử dụng thức ăn là động vật thứ cấp

  D. những loài sử dụng thức ăn là thực vật

Câu 3: Giả thuyết về đột biến NST từ 2n = 48 ở vượn người còn 2n = 46 ở người liên quan đến dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây?

  1. Lặp đoạn trong một NST
  2. Chuyển đoạn không tương hỗ
  3. Chuyển đoạn tương hỗ
  4. Sát nhập NST này vào NST khác.

Câu 4:  Câu nào trong các câu sau là không đúng ?

   A. Trong quá trình phiên mã ,  mạch ARN mới được tạo ra  theo chiều từ 3/ à 5/

   B. Trong quá trình tổng hợp ARN, mạch  ARN mới  tổng hợp  theo chiều 5/à 3/

   C. Trong quá trình tổng hợp prôtêin, mARN được dịch mã theo chiều từ 5/à 3/

   D. Trong quá trình tổng hợp ARN, mạch  gốc  ADN được phiên mã  theo chiều 3/ à 5/

Câu 5: Dựa theo kích thước quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm số mũ.

  A. Rái cá trong hồ                                         C. Ếch, nhái ven hồ

  B. Ba ba ven sông                                         D. Khuẩn lam trong hồ

Câu 6: Một loài côn trùng trong điều kiện nhiệt độ môi trường là 200C thì chu kì vòng đời là 10 ngày. Nếu sống trong điều kiện nhiệt độ môi trường là 280C thì vòng đời rút ngắn xuống chỉ còn 6 ngày. Nhiệt độ ngưỡng của loài này là.

  A, 100C                       B. 120C                            C. 80C                                          D. 8.50

Câu 7: Dùng côsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội . Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây tứ bội giảm phân đều cho giao tử 2n, tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen Aaaa ở đời con là

    A. 1/36                             B. 8/36                             C. 18/36                           D. 5/ 36

Câu 8: Các bộ ba nào sau đây trên mARN không có bộ ba tương ứng trên vùng anticodon của tARN?

    A. UAA, UAG, UGA.                                             B. AUU,AUG,AXU.

    C. AUG, UAG, UGA.                                             D. AUA,AUG,AXU.

Câu 9; thuyết mang tên “ra đi từ châu phi” cho rằng:

  A. người H.sapien được hình thành từ loài H.erecctus ở châu phi rồi di cư sang châu lục khác

  B. người H.sapien được hình thành từ loài H.habilis ở châu phi rồi di cư sang châu lục khác

  C. loài H.erectus di cư từ châu phi sang châu lục khác mới hình thành loài H.sapien

  D. loài H.habilis di cư từ châu phi sang châu lục khác mới hình thành loài H.sapien

Câu 10: Những cư dân ven biển Bắc bộ có câu “ tháng 9 đôi mươi tháng 10 mồng 5”. Câu này đang nói đến loài nào và liên quan đến dạng biến động số lượng nào của quần thể sinh vật.

  A. loài cá Cơm – Biến động theo chu kỳ mùa

  B. loài Dã tràng – Biến động theo chu kì tuần trăng

  C. loài Rươi – Biến động theo chu kì tuần trăng

  D. loài rùa biển – Biến động theo chu kì nhiều năm

Câu 11: Một gen có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là G + X/A + T = 1/7. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ phần trăm từng loại nu của gen là:

  A. A = T = 35%;      G = X = 15%                             B. A = T = 30%; G = X = 20%

  C. A = T = 37,5%;   G = X = 12,5%                          D. A = T = 43,75%; G = X = 6,25%

Câu 12: Khảo sát một quần thể người thấy xuất hiện người có biểu hiện bệnh lý như sau “ Đầu nhỏ, sứt môi tới 75%, tai thấp và biến dạng …” . Hãy dự đoán người này mắc hội chứng gì.

  A. Hội chứng Đao.                                                   C. Hội chứng Tơcnơ

  B. Hội chứng Patau.                                                 D. Hội chứng Etuot

Câu 13: Vì sao nói đột biến là nhân tố tiên hóa cơ bản

  A. vì cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa

  B. vì là cơ sở để tạo ra biến dị tổ hợp

  C. vì tần số đột biến của vốn gen khá lớn

  D. vì tạo ra một áp lức làm thay đổi tần số alen trong quần thể.

Câu 14: Nhiều động vật biển bị tuyệt diệt vào kỉ nào.

  A. Pecmi                     B. Xilua                       C. Than đá                   D. Đêvôn

Câu 15: Phân tử mARN trưởng thành dài 408 nm có tỷ lệ các loại nu A : U : G : X = 4 : 2 : 3: 1 và mã kết thúc là UGA. Khi tổng hợp một chuỗi polipeptit, số nucleotit có ở các đối mã của tARN loại A, U, G, X lần lượt là:

  A. 479, 239, 360, 119.          B. 239, 479, 120, 35     C. 480, 239, 359, 119.                             D. 479, 239, 359, 120.

Câu 16: Điều hòa hoạt động của gen chính là

  A. điều hòa lượng mARN, tARN, rARN tạo ra để tham gia tổng hợp protein.

  B. điều hòa lượng enzim tạo ra để tham gia tổng hợp protein.

  C. điều hòa lượng sản phẩm của gen đó được tạo ra.

  D. điều hòa lượng ATP cần thiết cho quá trình tổng hợp protein.

Câu 17: Điều nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò, tác động của giao phối ngẫu nhiên.

  A. tạo ra vô số biến dị tổ hợp

  B. phát tán đột biến trong quần thể, trung hòa tính có hại của đột biến

  C. tạo ra những tổ hợp gen thích nghi nhất

  D. làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Câu 18: Giải thích mối quan hệ giữa các loài Đacuyn cho rằng các loài

  A. là kết quả của quá trình tiến hoá từ rất nhiều nguồn gốc khác nhau.

  B.  là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gốc chung.

  C. được biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện nhưng có nguồn gốc khác nhau.

  D. đều được sinh ra cùng một thời điểm và đều chịu sự chi phối của chọn lọc tự nhiên.

Câu 19: Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác nhưng số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào sau đây là đúng?

 A. Mã di truyền là mã bộ ba.

 B. Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin.

 C. Một bộ ba mã hoá cho nhiều loại axit amin.

 D. Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

Câu 20: Trong trường hợp các gen phân ly độc lập, tác động riêng rẻ, các gen trội là trội hoàn toàn phép lai 

♂ AaBBCcDd x  ♀ AaBbccDd cho tỷ lệ tổ hợp con lai có số alen trội trong kiểu gen giống số lượng alen trội trong kiểu gen của mẹ ở đời con là:

  A. 35/64.                                           B. 27/64.                    C. 8/64.                      D. 16/64.

 

Câu 21: Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn là.

  A. chưa giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi.

  B. đánh giá chưa đầy đủ vai trò của chọn lọc trong quá trình tiến hóa

  C. chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh các biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

  D. chưa đi sâu vào cơ chế hình thành loài mới.

Câu 22: Vai trò chủ yếu của CLTN trong quá trình tiến hóa nhỏ là

  A .làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định

  B. quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hóa

  C. phân hóa khá năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể

  D. phân hóa khá năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất.

Câu 23: Xét một loài có 5 cặp gen nằm trên 5 cặp NST tương đồng khác nhau, biết ở con đực có 2 cặp gen đồng hợp 3 cặp gen dị hợp, còn con cái thì ngược lại. Số kiểu giao phối có thế xảy ra giữa con đực và con cái là:

  A . 80                                                B . 160                        C. 320                         D. 3200

Câu 24: Cho 5 tế bào có kiểu gen như sau HhGg giảm phân sinh tinh trùng thực tế số giao tử tối đa mà các tế bào có thể tạo ra. Biết đã xảy ra hiện tượng hoán vị giữa gen A và a.

  A . 10                                                            B.  5                            C. 20                           D. 15

Câu 25: Trong một quần thể, xét 5 gen: gen 1 có 4 alen, gen 2 có 3 alen, hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, gen 3 và gen 4 đều có 2 alen, hai gen này cùng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có đoạn tương đồng trên Y, gen 5 có 5 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y không có alen trên X. Số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể trên là:

  A. 2340                                B. 4680                                             C. 1170                           D. 138

Câu 26: Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích ứng của sinh giới.

  A. bằng chứng phôi sinh học                                    C. bằng chứng sinh học phân tử

  B. bằng chứng giải phẫu so sánh                              D. bằng chứng tế bào học

Câu 27: Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật PLĐL là:

  A . số lượng cá thể ở các thế hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê được chính xác.

  B . sự phân li của các NST như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử khi thụ tinh

  C . mỗi cặp gen phải nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau

  D . các giao tử và các hợp tử có sức sống như nhau. Sự biểu hiện hoàn toàn của tính trạng.

Câu 28: Ở người gen bạch tạng do gen lặn (a) nằm trên NST thường quy định , bệnh máu khó đông do gen lặn b nằm trên NST giới tính X. Một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đông, có bà ngoại và ông nội bị bạch tạng. Bên phía người chồng có bố bị bạch tạng Những ngươi khác trong gia đình không bị bệnh này. Cặp vợ chồng này dự định sinh một đứa con, xác suất để đứa con này không bị cả 2 bệnh là

  A . 9/16                                   B . 10/16                         C . 3/16                                D . 6/16.

Câu 29: Những thành tựu nào thuộc về công nghệ gen:

1 . Cà chua được làm tăng thời gian chín quả

2. Cừu đôly

3. Gạo có chứa betacaroten “gạo vàng”

4. Cây pomato (vừa cho quả cà chua và củ khoai tây)

5. Cừu sản xuất protein của người.

   A . 1,3,4.                            B. 2, 3, 4, 5.                                    C. 1, 3, 5                           D. 1, 3, 4, 5.

Câu 30: Ở quần thể người có 4 nhóm máu (A, AB, O, B). Bố mẹ có nhóm máu A với kiểu gen dị hợp sinh được con gái có nhóm máu A. Người con gái lớn lên lấy chồng có nhóm máu O, thì xác suất để cặp vợ chồng này sinh được đứa con trai đầu lòng có nhóm máu O là:

   A .  12.5%                          B. 25%                                            C. 16.65%                         D. 50%

Câu 31: Ở người gen H quy định máu đông bình thường, gen h quy định máu khó đông. Gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định bệnh mù màu. Các gen này đều nằm trên NST X không có alen trên Y. Mẹ bình thường, bố mù màu, con trai mắc cả hai bệnh. Kiểu gen của bố mẹ là?

  A. XHMXhm x XHMY         B. XHmXhm x XHMY       C. XHMXhm x XhMY        D. XHMXhm x XHmY

Câu 32: Ở thỏ tính trạng màu sắc lông do quy luật tương tác át chế gây ra (A-B- + A-bb: Lông trắng; aaB- lông đen; aabb: lông xám), tính trạng kích thước lông do một cặp gen quy định (D; lông dài, d: lông ngắn). Cho thỏ F1 có kiểu hình lông trắng ,dài giao phối với thỏ có kiểu hình lông trắng ngắn được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ như sau:

15 lông trắng dài : 15 lông trắng ngắn : 4 lông đen ngắn : 4 lông xám dài : 1 lông đen dài : 1 lông xám ngắn

Cho biết gen quy định trính trạng nằm trên NST thường. Tần số hoán vị và kiểu gen F1 đem lai:

  A. Aa     x    Aa (f = 30%)                                         C. Aa         x      Aa(f = 20%)

 

  B.  Aa × Aa.  (f = 30%)                                             D.  Bb × Bb   (f = 20%)

Câu 33: Một quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen aa bằng 10%, còn lại là 2 kiểu gen AA và Aa. Sau 5 thế hệ tự phối tỉ lệ cá thể dị hợp trong quần thể còn lại bằng 1.875%. Hãy xác định cấu trúc ban đầu của quần thể nói trên.

  A. 0.3AA + 0.6Aa + 0.1aa =  1                                            C. 0.0375AA + 0.8625 Aa + 0.1aa = 1

  B. 0.6AA + 0.3Aa + 0.1aa = 1                                             D. 0.8625AA + 0.0375 Aa + 0.1aa = 1

Câu 34: Để tạo được dòng thuần nhanh nhất người ta dùng công nghệ tế bào nào?

  A. nuôi cấy hạt phấn                                                             C. nuôi cấy tế bào

  B. tạo giống bằng chọn tế bào soma có biến dị                    D. dung hợp tế bào trần

Câu 35: Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nuclêôtit cấu tạo nên ARN để tổng hợp một phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này chỉ có thể thực hiện được dịch mã khi 3 loại nuclêôtit được sử dụng là:

  A. ba loại U, G, X.                  B. ba loại A, G, X.                C. ba loại G, A, U.                D. ba loại U, A, X.

Câu 36: Trong di truyền tế bào chất vai trò của bố, mẹ như thế nào?

  A. vai trò của bố và mẹ là như nhu trong sự di truyền tính trạng.

  B. vai trò của bố lơn hơn vai trò của mẹ trong sự di truyền tính trạng

  C. vai trò của mẹ lớn hơn hoàn toàn vai trò của bố trong sự di truyền tính trạng

  D. vai trò của bố mẹ là khác nhau trong sự di truyền tính trạng.

Câu 37: Gen M quy định vỏ trứng có vằn và bướm đẻ nhiều, alen lặn m quy định vỏ trứng không vằn và bướm đẻ ít. Những cá thể mang kiểu gen M- đẻ trung bình 100 trứng/lần, những cá thể có kiểu gen mm chỉ đẻ 60 trứng/lần. Biết các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, quần thể bướm đang cân bằng di truyền. Tiến hành kiểm tra số trứng sau lần đẻ đầu tiên của tất cả các cá thể cái, người ta thấy có 9360 trứng trong đó có 8400 trứng vằn. Số lượng cá thể cái có kiểu gen Mm trong quần thể là:

  A. 48 con.                         B. 84 con.                                      C. 64 con.                               D. 36 con.

Câu 38: Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vì.

  A. có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể

  B. không có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá thể về mặt sinh sản.

  C. sự giao phối trong nội bộ quần thể xảy ra không thường xuyên.

  D. không có sự cách li trong giao phối giữa các cá thể thuộc các quần thể khác nhau trong cùng một loài.

Câu 39: Bệnh mù màu đỏ - lục ở người liên kết với giới tính. Một quần thể người trên đảo có 50 phụ

nữ và 50 đàn ông trong đó có hai người đàn ông bị mù màu đỏ - lục. Tính tỉ lệ số phụ nữ bình thường

mang gen bệnh.          

  A. 7,68%                               B. 7,48%                                 C. 7,58%                                 D. 7,78%

Câu 40: ở ruồi giấm gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với a thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với b cánh cụt, gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với d mắt trắng ? phép lai giữa ruồi giấm XDXd với ruồi giấm XDY cho F1 có kiểu hình thân xám,.cánh cụt, mắt trắng chiếm tỷ lệ =1.25%. Tần số hoán vị gen là:

  A. 35%.                                   B. 20%.                                   C. 40%.                                   D. 30%.

 

II. PHẦN RIÊNG  (10 câu)

 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần của phần riêng (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Dựa vào sự kiện nào trong giảm phân để nhận biết có đột biến cấu trúc NST diễn ra.

  A. Sự sắp xếp của các NST tương đồng ở mặt phẳng thoi phân bào trong kì giữa lần phân bào I.

  B. Sự trao đổi chéo của các cặp NST tương đồng ở kì đầu lần phân bào I.

  C. Sự tiếp hợp của các cặp NST tương đồng ở kì đầu lần phân bào I

  D. Sự co ngắn đóng xoắn ở kì đầu lần phân bào I.

Câu 42: Cấu trúc di truyền của một quần thể như sau: 0,2AABb : 0,2AaBb : 0,3aaBB : 0,3aabb. Nếu quần thể trên giao phối tự do thì tỉ lệ cơ thể mang 2 cặp gen dị hợp tử sau 1 thế hệ là:

  A. 18,75%                     B. 21%                         C. 12,25%                D. 25%

Câu 43: Trong mô hình operon Lac, gen điều hoà

  A. luôn tổng hợp 1 lượng nhỏ prôtêin ức chế cả trong môi trường có và không có lactozơ.

  B. chỉ tổng hợp prôtêin ức chế khi môi trường không có lactozơ.

  C. chỉ tổng hợp prôtêin ức chế khi có những tín hiệu đặc biệt của môi trường.

  D. chỉ tổng hợp prôtêin ức chế khi môi trường có lactozơ.

Câu 44: Thực chất của sự tương tác gen không alen là :

  A. mỗi một gen đóng góp một phần như nhau vào sự phát triển của cùng một tính trạng,

  B. sự tác động qua lại  giữa các sản phẩm của gen khác lôcut trong quá tình hình thành một kiểu hình.

  C. sự tác động qua lại giữa các gen khác lôcut trong quá trình hình thành một kiểu hình.

  D. hiện tượng gen này kìm hãm sự biểu hiện của một gen khác không cùng lôcut.

Câu 45.  Bốn hệ sinh thái dưới đây đều bị ô nhiễm bởi thủy ngân với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào trong số 4 hệ sinh thái đó bị nhiễm độc nhiều nhất

  A. tảo đơn bào ® động vật phù du ® cá  ® người         

  B. tảo đơn bào ® thân mềm® cá  ® người

  C. tảo đơn bào ® động vật phù du ® giáp xác® cá ® chim ® người     

  D. tảo đơn bào ® cá  ® người

Câu 46: Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điêù này có ý nghĩa gì?

  A. Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axitnuclêic

  B. Sự xuất hiện các prôtêin và axitnuclêic chưa phải là xuất hiện sự sống

  C. Trong quá trình tiến hoá,ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin

  D. Prôtêin có thể tự tổng hợp mà không cần cơ chế phiên mă và dịch mă

Câu 47: Khi sử dụng virus làm thể truyền trong liệu pháp gen để chữa các bệnh di truyền người ta thường gặp khó khăn.

  A. không thể chuyển gen của người vào virus

  B. Virus có thể gây bệnh cho người

  C. Virus không thể xâm nhập đúng vào tế bào mắc bệnh.

  D. Virus có thể làm hỏng các gen lành.

Câu 48: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng và hoa đỏ thu được F1 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ 9 hoa đỏ : 3 hồng : 4 trắng. Nếu cho các cây hoa trắng ở F2 tạp giao tỉ lệ cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lăn được dự đoán ở đời con là.

  A. 50%                        B. 18.75%                               C. 6.25%                                 D. 25%

Câu 49: Giả sử tần số alen của một quần thể là 0.5A và 0.5a đột ngột biến đổi thành 0.7A và 0.3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên.

  A. Giao phối không ngẫu nhiên xảy ra trong quần thể.

  B. Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng biến đổi A thành a.

  C. Sự phát tán hay di chuyển của một nhóm cá thể của quần thể này đi lập quần thể mới.

  D. Quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối.

Câu 50:  Trong một bể nuôi, 2 loài cá cùng bắt động vật nổi làm thức ăn. Một loài ưa sống nơi thoáng đãng, còn một loài lại thích sống dựa dẫm vào các vật thể trôi nổi trong nước. Chúng cạnh tranh nhau gay gắt về thức ăn. Người ta cho vào bể một ít rong với mục đích chính để:

  A. Giúp cho chúng hỗ trợ nhau về thức ăn                   

  B. Làm giảm bớt các chất gây ô nhiễm trong bể nuôi        

  C. Tăng hàm lượng oxy cho nước nhờ quang hợp của rong             

  D. Giảm bớt sự cạnh tranh của 2 loài

B. Theo chương trình nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

 

Câu 51: Chuỗi ADN xoắn kép dạng vòng được tìm thấy ở

  A. Chỉ có ở vi khuẩn.                     B. Một số vi rút, vi khuẩn, ti thể và lạp thể.

  C. Chỉ có trong ti thể và lạp thể.                                    D. Toàn bộ vi rút, tất cả vi khuẩn, ti thể và lạp thể

Câu 52: Giống bò sữa Hà Lan cho sữa cao hơn hẳn các giống bò sữa khác, có một cặp bò sữa cái đang độ tuổi sinh sản được nhập vào nước ta, phương pháp để nhân giống bò sữa này là

  A. Nhân bản vô tính.           B. Cấy truyền phôi.              C. Thụ tinh nhân tạo.         D. Sử dụng kỹ thuật cấy gen

Câu 53. U lành tính và u ác tính giống nhau như thế nào?

  A. Cơ chế điều hòa phân bào tăng hoạt động và mất kiểm soát

  B. Sự vận động của tế bào khối u                                      

  C. Chỉ xảy ra ở một số nhóm tế bào

  D. làm xuất hiện tính trạng mới

Câu 54. Quá trình quần tụ ở sinh vật diễn ra trong điều kiện nào?

  A. Tỷ lệ sinh lớn hơn tử                                                      C. Số lượng cá thể nhỏ hơn sức chứa của môi trường

  B. Nguồn sống eo hẹp                                                         D. Cạnh tranh trong quần thể diễn ra gay gắt

Câu 55. Khi lai cà chua lưỡng bội quả đỏ với cà chua lưỡng bội quả vàng F1 thu được toàn quả đỏ. Tứ bội hóa F1 bằng cônsixin rồi đem 2 cây F1 lai với nhau F2 thu được 67 cây quả đỏ: 6 cây quả vàng. Gọi gen A qui định tính trạng trội gen a qui định tính trạng lặn thì kiểu gen của các cây F1 đem lai là:

  A. ♂ AAaa x ♀ AAaa       B. ♂ AAAa x ♀ Aaaa             C. ♂ AAaa x ♀ AAAa             D. ♂ Aaaa x ♀ AAaa

Câu 56: Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng này biểu hiện cho:

  A. cách li sau hợp tử.                                         B. cách li mùa vụ.

  C. cách li trước hợp tử.                                     D. cách li tập tính.

Câu 57. Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, các tính trạng là trội hoàn toàn. Cho phép lai sau:  . Xác định tỷ lệ của kiểu hình có ít nhất 1 tính trạng lặn?

  A. 48%           B. 96%               C. 84%                        D. 52%

Câu 58.  Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. Trường hợp nào sau đây không cần biết nhóm máu của người cha mà vẫn có thể xác định được đứa trẻ nào là con của người mẹ nào?

  A. Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu AB

  B. Hai người mẹ có nhóm máu B và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu O

  C. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu A và nhóm máu B

  D. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu A và nhóm máu O

Câu 59.  Nhóm cây ưa bóng trong rừng nhiệt đới ẩm gồm:

  A. Phong lan, vạn niên thanh, gừng, phi lao              B. Phong lan, vạn niên thanh, bồ đề, riềng

  C. Phong lan, tếch, gừng, riềng         D. Phong lan, vạn niên thanh, dương xỉ, riềng

Câu 60.  Cho 1 số quần thể sau:   1. chuột hốc thảo nguyên; 2. sư tử; 3.sơn dương; 4. thỏ lông xám.

Dựa vào kích thước cơ thể, các quần thể có kích thước tăng dần là:

  A. 2, 1, 3, 4                      B. 2, 4, 3, 1           C. 2, 1, 4, 3               D. 2, 3, 4, 1

Đáp án đề thi thử đại học môn Sinh năm 2014 - đề số 1 

Câu

Mã đề 123

Câu

Mã đề 123

1

D

31

D

2

D

32

C

3

D

33

A

4

A

34

A

5

D

35

C

6

C

36

C

7

B

37

A

8

A

38

A

9

A

39

A

10

C

40

B

11

D

41

C

12

B

42

B

13

D

43

A

14

A

44

B

15

D

45

C

16

C

46

C

17

D

47

D

18

B

48

D

19

B

49

C

20

A

50

D

21

C

51

B

22

B

52

A

23

D

53

A

24

C

54

C

25

A

55

D

26

B

56

A

27

C

57

B

28

B

58

A

29

C

59

D

30

C

60

D

 

Đề thi thử đại học môn Sinh năm 2014 - đề số 2

De thi thu dai hoc mon Sinh co dap an nam 2014 (P1)

Đáp án đề thi thử đại học môn Sinh năm 2014 - đề số 2

1 B 26 B
2 A 27 A
3 A 28 B
4 C 29 A
5 C 30 C
6 A 31 C
7 D 32 A
8 B 33 B
9 A 34 A
10 A 35 B
11 C 36 B
12 B 37 A
13 D 38 C
14 D 39 A
15 D 40 A
16 D 41 C
17 D 42 B
18 C 43 D
19 A 44 A
20 B 45 C
21 B 46 D
22 B 47 D
23 C 48 D
24 D 49 D
25 C 50 C

Trên đây là 2 đề thi và đáp án môn Sinh phần 1 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Sinh phần 2 các em thường xuyên theo dõi.

Các em xem thêm đề thi và đáp án môn sinh tại đây:

 http://tuyensinh247.com/luyen-thi-dai-hoc-mon-sinh-ct59.html 

 Tuyensinh247 tổng hợp

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

1 bình luận: Đề thi thử đại học môn Sinh có đáp án năm 2014 (P1)

  •