Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Chuyên Bắc Kạn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Chuyên Bắc Kạn, tổ chức lần 1 có đáp án chi tiết và file tải về

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Câu 1:    A. employer             B. reunite                  C. understand          D. recommend

Câu 2:    A. administrative    B. productivity        C. electricity            D. opportunity

 

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Câu 3:A. explosion             B. conversion                     C. precision                D. expansion

Câu 4: .A. malaria                B. eradicate                     C. character               D. spectacular

 

Circle the letter A, B, C or D to indicate the underlined part  that need correction in each of the following questions

Câu 5: Several  people have apparent tried to change the man’s mind ,but he refuses to

                 A                               B                                                    C

listen .

  D

Câu 6: Some people believe that human being will never use away all the natural

                                         A                                                            B                C

resources on earth.

                D

Câu 7:   Because vitamins are contained in a wide variety of foods, people seldom lack

                                             A                    B               C

of most of them.

D

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - THPT Chuyen Bac Kan

Tải đề môn Anh trường THPT Chuyên Bắc Kạn tại đây

Để xem lời giải chi tiết môn Anh của trường THPT Chuyên Bắc Kạn và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây 

Tuyensinh247.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Chuyên Bắc Kạn

  •