De thi thu thptqg 2015

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn

Tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn của các trường trên cả nước năm 2012.

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 1

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 2

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 3

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 4

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 5

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 6

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 7

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 8

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 9

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 10

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 11

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 12

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 13

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 14

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 15

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 16

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 17

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 18

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 19

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 20

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 21

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 22

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 23

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 24

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 25

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 26

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 27

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 28

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 29

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 30

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 31

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 32

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 33

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 34

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 35

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 36

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 37

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 38

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 39

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 40

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 41

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 42

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 43

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 44

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 45

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 46

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 47

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 48

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 49

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 50

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 51

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 52

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 53

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để nhận điểm thi THPT Quốc gia năm 2015 sớm nhất!

Soạn tin: TNI(dấu cách)SBD gửi 8712 

Trong đó: SBD: Là số báo danh gồm 9 ký tự bao gồm cả chữ và số.

Ví dụ: Bạn thi THPT 2015 tại cụm thi Đại học Bách Khoa Hà Nội, SBD là BKA123456, Soạn tin:

TNI BKA123456 gửi 8712

Hoặc tra cứu điểm thi tại đây: Điểm thi THPT Quốc gia 2015

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn

  •