Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 10:32:35

Tổng hợp đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 (Phần 1)

Tổng hợp đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán của các trường THPT và thầy cô giáo trên cả nước. Mời các bạn tham khảo !

Cập nhật Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 ( từ đề số 1- đề số 30), ngày 31/1/2013

 

1. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 1 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d1.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 1

2. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 2 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d2.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 2

3. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 3 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d3.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 3

4. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 4 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d4.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 4

5. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 5 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d5.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 5 

6. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 6 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d6.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 6

7. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 7 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d7.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 7

8. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 8 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d8.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 8

9. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 9 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d9.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 9

10. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 10 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d10.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 10

11. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 11 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d11.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 11

12. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 12 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d12.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 12

13. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 13 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d13.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 13

14. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 14 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d14.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 14

15. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 15 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d15.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 15

16. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 16 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d16.doc 

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 16

17. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 17 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d17.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 17

18. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 18 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d18.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 18

19. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 19 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d19.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 19

20. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 20 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d20.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 20

21. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 21 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d21.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 21

22. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 22 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d22.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 22

23. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 23 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d23.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 23

24. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 24 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d24.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 24

25. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 25 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d25.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 25

26. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 26 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d26.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 26

27. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 27 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d27.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 27

28. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 28 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d28.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 28

29. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 29 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d29.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 29

30. Xem đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 30 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftoan10hk2d30.doc

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 30

 

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)

 

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

1 bình luận: Tổng hợp đề thi lớp 10 học kì 2 môn toán năm 2013 (Phần 1)

  •