Tuyensinh247.com KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 13:02:38

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Văn Hóa Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội năm 2019 công bố phương án tuyển sinh năm 2019 cụ thể như sau

A. DANH SÁCH MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU
 

TT

Mã ngành

Tên ngành/
chuyên ngành

Chỉ tiêu
(dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Mã tổ hợp

Môn chính

Mã tổ hợp

Môn chính

Mã tổ hợp

Môn chính

I. Trình độ Đại học chính quy

1

7220201

Ngôn ngữ Anh(1)

80

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

2

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

110

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

3

7380101

Luật

80

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

4

7320101

Báo chí

80

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

5

7229045 - Gia đình học

7229045

Quản trị dịch vụ gia đình

35

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

6

7320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

80

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

7

7320201

Thông tin – Thư viện

50

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

8

7320205

Quản lý thông tin

50

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

9

7320305

Bảo tàng học

50

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

10

7229040 - Văn hóa học

7229040A

Nghiên cứu văn hóa

40

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7229040B

Văn hóa truyền thông

80

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7229040C

Văn hóa đối ngoại

40

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

11

7220112 - Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

 

7220112A

Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS

30

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

 

7220112B

Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS

35

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

12

7229042 - Quản lý văn hóa

7229042A

Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

160

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7229042B

Quản lý nhà nước về gia đình

35

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7229042C

Quản lý di sản văn hóa

60

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7229042D

Biểu diễn nghệ thuật(2)

25

N00

Năng khiếu

 

 

 

 

7229042E

Tổ chức sự kiện văn hóa

40

N00

Năng khiếu

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

13

7810101 - Du lịch

7810101A

Văn hóa du lịch

180

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7810101B

Lữ hành – Hướng dẫn DL

100

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7810101C

Hướng dẫn DL Quốc tế

100

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

II. Trình độ Liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy

1

7229042LT

Quản lý văn hoá

20

Xét tuyển theo kỳ thi riêng

2

7810101LT

Du lịch

25

3

7320201LT

Thông tin - Thư viện

5

Ghi chú:
*Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển: 
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
D01: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh;
D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh;
D96: Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh.
(1): Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển D01, D78, D96 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.
(2): Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.
 
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Mã trường: VHH

2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 để xét tuyển Đại học vào hệ Đại học chính quy.
Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng để xét tuyển Đại học vào hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy.

3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, tổ hợp đăng kí xét tuyển vào Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 15.0 điểm trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

5. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
5.1. Phương thức 1:
- Xét tuyển thẳng 20% từng ngành với các đối tượng sau:
+  Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục;
+ Xét tuyển thí sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (nhất, nhì, ba) với điều kiện: môn học đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình học lực ba năm THPT đạt từ khá trở lên, điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 6,5 trở lên.
+ Xét tuyển thẳng áp dụng cho học sinh giỏi ba năm THPT của tất cả trường THPT trên toàn quốc (không phân biệt trường chuyên, năng khiếu) và điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 8,0 trở lên;
+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 5,5 trở lên (hoặc tương đương) và điểm học lực ba năm THPT từ khá trở lên.
 
5.2. Phương thức 2: 
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.           
Riêng các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật, cụ thể: Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật và chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá (thuộc ngành Quản lý văn hoá): Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
 
5.3. Phương thức 3: 
Xét tuyển học bạ 03 môn lớp 12 theo các tổ hợp xét tuyển với 20% chỉ tiêu cho từng chuyên ngành/ngành. Phương thức này chỉ áp dụng với các ngành cụ thể sau:

TT

Ngành

Chuyên ngành

Mã ngành/chuyên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

1

Gia đình học

Quản trị dịch vụ gia đình

7229045

C00

D01

D78

2

Kinh doanh xuất bản phẩm

 

7320402

C00

D01

D96

3

Thông tin thư viện

 

7320201

C00

D01

D96

4

Bảo tàng học

 

7320305

C00

D01

D78

5

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tổ chức và quản lý văn hoá vùng DTTS

7220112A

C00

D01

D78

Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS

7220112B

C00

D01

D78

6

Quản lý văn hoá

Quản lý nhà nước về gia đình

7229042B

C00

D01

D78

Quản lý di sản văn hoá

7229042C

C00

D01

D78

Điều kiện xét tuyển: 
- Tốt nghiệp THPT
- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.
- Điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,0 trở lên.
- Hạnh kiểm loại khá trở lên.
Điểm xét tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Điểm ưu tiên

6. Tổ hợp xét tuyển và thang điểm xét tuyển
- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển D01, D78 và D96 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
- Đối với ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
 - Các ngành, chuyên ngành còn lại: Môn thi trong các tổ hợp nhân hệ số 1, và xét tuyển theo thang điểm 30.

7. Quy định mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp
- Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 03 điểm đối với các ngành: Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành.
- Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 01 điểm đối với các ngành: Luật, Báo chí, Thông tin thư viện; Quản lý thông tin; Gia đình học; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Kinh doanh xuất bản phẩm; Bảo tàng học; Văn hóa học; Quản lý văn hóa.

8. Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển
Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:
- Đối với tổ hợp C00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Ngữ văn cao hơn.
- Đối với tổ hợp D01, D78, D96: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Tiếng Anh cao hơn.
- Đối với tổ hợp N00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Năng khiếu 1cao hơn

9. Điều kiện phụ trong xét tuyển
Đối với ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh phải đạt điều kiện từ 6.0 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

10. Tổ hợp và môn thi năng khiếu Ngành Quản lý văn hóa (chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật; chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa)
Trường sẽ tổ chức thi tuyển sinh riêng các môn năng khiếu. Cụ thể:
Tổ hợp N00 (Ngữ văn- Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2), chọn 1 trong 2 loại hình năng khiếu: Múa hoặc Âm nhạc
- Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật
+ Môn Năng khiếu 1: Biểu diễn thanh nhạc hoặc múa;
+ Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm, tiết tấu.
- Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa
+ Môn Năng khiếu 1: Biểu diễn thanh nhạc hoặc múa;
+ Môn Năng khiếu 2: Xây dựng kịch bản sự kiện.
 
C. TỔ CHỨC TUYỂN SINH
1. Xét tuyển các đợt
a. Phương thức xét tuyển 1 (tuyển thẳng)
- Thời gian: Theo quy định xét tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Hình thức: Thí sinh xem chi tiết ở mục D. TUYỂN THẲNG

b. Phương thức xét tuyển 2 (xét dựa trên điểm thi THPT quốc gia)
 - Thời gian : Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Hình thức :
+ Đối với đợt xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi;
+ Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh xem thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung tại website của Trường : www.huc.edu.vn
Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
Tuyển sinh bổ sung đợt 1: 22/08/2019 – 29/08/2019
Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 12/09/2019 – 19/09/2019

c. Phương thức xét tuyển 3 (xét học bạ)
- Thời gian:
+ Đợt 1: 03/06-28/06/2019
 + Đợt 2: 15/07 - 20/07/2019
+ Đợt 3: 12/08 - 16/08/2019
- Hình thức: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT). Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường)
+ Bản photo công chứng học bạ THPT
+ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2018 trở về trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2019. Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1 sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sau khi có kết quả xét tuyển học bạ đợt 1 về Trường.

2. Thi tuyển các môn năng khiếu và phương thức xét tuyển
Lưu ý với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù: Thí sinh phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, có sử dụng kết quả thi THPT để đăng ký xét tuyển đại học, và phải đăng ký xét tuyển vào ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù trong đợt xét tuyển lần 1 (thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi).

NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ

           
 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu : đến hết ngày 07/06/2019.
- Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu. Thí sinh được quyền sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu để đăng ký xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù có sử dụng tổ hợp môn năng khiếu để xét tuyển.
- Thời gian dự kiến thi năng khiếu : Ngày 29/06 – 02/07/2019.
Phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: (Xét tuyển)
            Thí sinh tốt nghiệp THPT, có điểm thi môn Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 đạt điểm từ trên 1.0 (thang điểm 10), có đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Năng khiếu và dự thi năng khiếu (đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường) thì đủ điều kiện ĐKXT.

Phương thức 2: (Tuyển thẳng)
- Tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên thuộc các ngành về ca, múa, nhạc.
- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm: 
- Đơn đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của trường
- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung cấp văn hóa nghệ thuật hoặc bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2019)
- Các giấy tờ minh chứng được hưởng chính sách tuyển thẳng khác.
Xem mẫu hồ sơ tại Website của trường.
Hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Từ nay đến hết ngày 07/06/2019.

3. Đối với hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy
Trường tổ chức tuyển sinh hệ liên thông theo kỳ thi tuyển sinh riêng.

 Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Văn Hóa Hà Nội năm 2019

  •