Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa 2017 THCS Nguyễn Đình Chiểu

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 8 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu năm 2017 có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa 2017 THCS Nguyễn Đình Chiểu

MÔN: HÓA HỌC 8

Bài 1: (2,0 điểm):

a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên cố có trong hợp chất Fe2(SO4)3;

b) Một hợp chất có gồm 3 nguyên tố là Cu; S và O; trong đó Cu và S lần lượt chiếm 40% và 20% về khối lượng, còn lại là oxi. Biết rằng trong một phân tử hợp chất có 4 nguyên tử O. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất trên.

Bài 2: (3,0 điểm): Hoàn thành các PTHH (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a)    P2O5    +    H2O  → ……………………………………………..

b)    H2       +    Fe2O3 →……………………………………………..

c)    Mg      +    HCl → ……………………………………………..

d)   KClO3 →  ……………………………………………..

e)   K       +    H2O →  ……………………………………………..

f)   CH4     +    O2  → ……………………………………………..

Bài 3: (5,0 điểm): Cho 4,6 gam kim loại Na tác dụng hết với oxi.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tích oxi tham gia phản ứng (đktc).

c) Toàn bộ sản phẩm đem hòa tan hết trong nước thì thu được 160 gam dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.

d) Cần thêm bao nhiêu gam Na vào A để nồng độ dung dịch tăng thêm 5%.

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa 2017 THCS Nguyễn Đình Chiểu

De kiem tra giua ki 2 lop 8 mon Hoa 2017 THCS Nguyen Dinh Chieu

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa 2017 THCS Nguyễn Đình Chiểu

  •