Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Anh - Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng 2018

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Anh của Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng năm 2018, được cập nhật chi tiết tại đây

 0. ______ swimming? – That’s OK.

A. Let’s                    B. How about                C. Shall we                 D. Why don’t we

1. I always read the ______ carefully in order to know how to use this printer.

A. manual                   B. book                       C. handbook               D. newspaper

2. What’s wrong ______ the engine? It’s making an awful noise.

A. of                            B. with                         C. to                            D. about

3. Alexander Graham Bell was born ______ March 3, 1874.

A. during                     B. on                           C. in                            D. at

De kiem tra hoc ki 2 lop 8 mon Anh - Phong GD&DT Nghia Hung 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 8 mon Anh - Phong GD&DT Nghia Hung 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Anh - Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng 2018

  •