Đề thi 8 tuần kì 1 năm 2017 môn Toán lớp 4 - Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

Tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán của trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm học 2017 - 2018, đề thi cụ thể như sau

Câu 1: 4 tấn 29 kg = ............. kg ? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

    A. 4029 kg                                                                B. 429 kg            

    C. 4290kg                                                                 D. 40029 kg

Câu 2: Số "Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám" được viết là:

    A. 35 462 208                   B. 35 462 280                   C. 35 460 208             D. 35 462 008

Câu 3: Chữ số 2 trong số 7 642 874 có giá trị là:

 

    A. 20 000                                                                  B. 200 000            

    C. 200                                                                        D. 2000

Câu 4: Cho biểu thức m + 115 – n, với m = 75 và n =  29. Giá trị của biểu thức là bao nhiêu?

    A. 116                                                                        B. 69           

    C. 161                                                                        D. 219

 Câu 5:

 

3 giờ  = …………  phút

 

A. 150 phút             B. 200phút             C. 120 phút                 D. 180 phút

 

Câu 6: Đặt tính rồi tính:    

 125328 + 248459                                 635783 – 290876

Câu 7:

Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy ghi tên các cặp song song với nhau.

…………………………………………………………………

………………………………………………………..….,……

………………………………………………………………....

 

 

De thi 8 tuan ki 1 nam 2017 mon Toan lop 4 - Tieu Hoc Nguyen Viet Xuan

 

 

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức: 5625 – 5000 : ( 121 – 113)

………………..……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Câu 9: Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại là 45 tuổi. Mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

.................................. 

 

Câu 10: Tìm số trung bình cộng của các số: 11,13 và 15

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Đề thi 8 tuần kì 1 năm 2017 môn Toán lớp 4 - Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

  •