Tuyensinh247.com giảm 30% các khóa học từ ngày 10-14/8
Xem ngay

Chỉ còn: 05:49:38

Đề thi cuối kì 1 lớp 11 môn Hóa THPT Nguyễn Đăng Đạo 2017

Tham khảo đề thi cuối học kì 1 lớp 11 môn Hóa trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh có đáp án năm học 2016 - 2017.

Đề thi cuối kì 1 lớp 11 môn Hóa THPT Nguyễn Đăng Đạo 2017

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

Câu 1: Chất nào sau đây khi tan trong nước không phân li ra ion?

A. HCl             B. NaOH                C. NaCl                  D. C2H5OH (rượu)

Câu 2: Chất điện li mạnh có độ điện li (a)

A. a = 0                 B. a = 1                                  C. 0<a<1                   D. a > 1

Câu 3: Dung dịch X có [H+] = 5.10-4. Dung dịch X có môi trường

A. axit                            B. bazơ                     C. trung tính              D. lưỡng tính

Câu 4: Khí N2 tương đối trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là

A. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.                                  

B. phân tử N2 không phân cực

C. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VIA.

D. liên kết trong phân tử N2 là liên kết 3, không phân cực, có năng lượng lớn.

Câu 5: Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối, người ta dùng thuốc thử là

A. dung dịch AgNO3                                                B. dung dịch NaOH 

C. dung dịch HNO3                                                  D. dung dịch Br2

Câu 6: Thành phần hóa học chính của phân lân supephotphat kép là

A. Ca3(PO4)2        B. Ca(H2PO4)2          C. CaHPO4            D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4

Câu 7: Phân bón nào dưới đây có hàm lượng N cao nhất?

A. NH4Cl                    B. NH4NO3                    C. Ca(NO3)2               D. (NH2)2CO

Câu 8: Khi cho 2 mol NaOH tác dụng hoàn toàn với 1 mol H3PO4 thì thu được muối là

A. NaH2PO4               B. Na2HPO4               C. Na3PO4                  D. Na2H2PO4

Câu 9: Dung dịch nào sau đây làm quì tím chuyển sang màu đỏ?

A. NH4Cl                    B. NaOH                    C. NaCl                      D. Na2CO3

Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm là

A. Ag, NO2, O2          B. Ag2O, NO2, O2            C. AgNO2, O2            D. Ag, Ag2O, NO2

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm): Trộn 500 ml dung dịch HNO3 0,02M với 500 ml dung dịch NaOH 0,04M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Bài 2 (2,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm (Fe, Cu) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tính khối lượng  mỗi kim loại trong hỗn hợp X?

Bài 3 (1,0 điểm): Phản ứng của thuốc nổ đen

2KNO3 + 3C + S ->t0 3CO2  + N2 + K2S   ; DH < 0

Tính phần trăm theo khối lượng các chất trong thuốc nổ đen, biết rằng thuốc nổ đen được trộn theo đúng tỉ lệ phản ứng. Khi đốt 1 kg thuốc nổ đen có thể tạo thành khối khí có thể tích bao nhiêu (ở 2730C và 1 atm). 

Biết: Fe = 56, Cu = 64, C = 12, O = 16, N = 14

ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: HÓA HỌC 11

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

1-D     2-B      3-D     4-A     5-A     6-B      7-D     8-B      9-A     10-A

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 1:

-         Viết ptpư: 0,5 đ

-         Tính [OH-] = 0,01 M: 0,5 đ

-         Tính [H+] = 10-12 M : 0,5 đ

-         pH = 12: 0,5 đ

Bài 2:

-         Viết đúng ptpư: 0,5đ x 2 = 1,0 đ

-         mFe = 1,12 (g), mCu  = 1,92 (g): 1,0 đ

Bài 3:

-         %KNO = 75%              %C = 13%                %S = 12% : 0,5 đ

-         V = 663,7 lít: 0,5 đ

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 1 lớp 11 môn Hóa THPT Nguyễn Đăng Đạo 2017

  •