Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán - THCS Kim Thái 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Kim Thái năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán - THCS Kim Thái 2017

I. TRẮC NGHIỆM   ( 2 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Kết quả của phép tính   (2x - 1)(3x + 5)

A. 6x2 + 5x - 5         B. 6x2 + 7x - 5            C. 6x2 + 7x + 5    D. 6x2 - 7x - 5

Câu 2 : Rút gọn biểu thức  (6x - 5)2 - 12x(3x - 5) được kết quả là

A. 10                  B. 15                        C. 20            D. 25

Câu 3 : Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?

A. (x + 2)2 = x2 + 2x +  4                     B. (a - b)(b - a) = a2 - b2

C. (2x - 1)(4x2 + 2x + 1) = 8x3 - 1              D. x2 + 6x + 9 = (x - 3)2

Câu 4 : Đa thức 6a2 + 3ab - 3b2 được phân tích thành nhân tử là

A. 3(a + b)(2a - b)                B. 3(a - b)(2a + b)                C.  3(a - b)(b - 2a)    D. 3(a + b)(2b - a)

Câu 5 : Trong các hình sau, hình nào không có tâm đối xứng ?

A. Hình thang cân   B. Hình bình hành     C. Hình chữ nhật    D. Cả 3 ý A,B,C

Câu 6 : Khẳng định nào sau đây là đúng ?

  A. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

  B. Tứ giác có hai cạnh song song là hình bình hành.

  C. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.


  D. Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 7 : Trong hình vẽ De thi giua hoc ki 1 lop 8 mon Toan - THCS Kim Thai 2017ABC vuông tại A có D, E theo thứ tự là

trung điểm của AB và AC, đường trung tuyến AM. Khi DE = 5cm.

1) Độ dài cạnh BC là :

A. 6cm                                    B. 8cm

C. 10cm                                  D. 12cm

2) Độ dài đoạn thẳng MN là :

A. 2,5cm                                B. 3,5cm

 

C. 4,5cm                                 D. 5,5cm

De thi giua hoc ki 1 lop 8 mon Toan - THCS Kim Thai 2017

Theo TTHN

I. Tr¾c nghiÖm   ( 2 ®iÓm ) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.

C©u 1 : KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh   (2x - 1)(3x + 5)

A. 6x2 + 5x - 5                      B. 6x2 + 7x - 5                       C. 6x2 + 7x + 5          D. 6x2 - 7x - 5

C©u 2 : Rót gän biÓu thøc  (6x - 5)2 - 12x(3x - 5) ®­îc kÕt qu¶ lµ

A. 10                                       B. 15                                       C. 20                           D. 25

C©u 3 : Trong c¸c c¸ch viÕt sau, c¸ch viÕt nµo ®óng?

A. (x + 2)2 = x2 + 2x +  4                                                     B. (a - b)(b - a) = a2 - b2

C. (2x - 1)(4x2 + 2x + 1) = 8x3 - 1                                     D. x2 + 6x + 9 = (x - 3)2

C©u 4 : §a thøc 6a2 + 3ab - 3b2 ®­îc ph©n tÝch thµnh nh©n tö lµ

A. 3(a + b)(2a - b)                B. 3(a - b)(2a + b)                 C.  3(a - b)(b - 2a)    D. 3(a + b)(2b - a)

C©u 5 : Trong c¸c h×nh sau, h×nh nµo kh«ng cã t©m ®èi xøng ?

A. H×nh thang c©n                B. H×nh b×nh hµnh                C. H×nh ch÷ nhËt      D. C¶ 3 ý A,B,C

C©u 6 : Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng ?

  A. H×nh thang cã 2 c¹nh bªn b»ng nhau lµ h×nh thang c©n.

  B. Tø gi¸c cã hai c¹nh song song lµ h×nh b×nh hµnh.

  C. H×nh b×nh hµnh cã 2 ®­êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh ch÷ nhËt.

De thi giua hoc ki 1 lop 8 mon Toan - THCS Kim Thai 2017  D. H×nh thang cã 1 gãc vu«ng lµ h×nh ch÷ nhËt.

C©u 7 : Trong h×nh vÏ De thi giua hoc ki 1 lop 8 mon Toan - THCS Kim Thai 2017ABC vu«ng t¹i A cã D, E theo thø tù lµ

trung ®iÓm cña AB vµ AC, ®­êng trung tuyÕn AM. Khi DE = 5cm.

1) §é dµi c¹nh BC lµ :

A. 6cm                                    B. 8cm

C. 10cm                                  D. 12cm

2) §é dµi ®o¹n th¼ng MN lµ :

A. 2,5cm                                B. 3,5cm

C. 4,5cm                                 D. 5,5cm

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán - THCS Kim Thái 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!