Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Sử năm 2018

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn lịch sử lớp 9 năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Sử năm 2018

Câu 5: Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gì để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiên đối với nông dân ?

    A. Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động

    B. Cải cách ruộng đất.

    C. Quốc hữu hóa các xí nghiệp của tư bản nước ngoài.

    D. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

Câu 6: Lý do nào chủ yếu nhất để chứng minh sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế ?

A. Cải thiện một bước đời sống nhân dân.

B. Thực hiện một số quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

C. Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bình thế giới và góp phần hình thành hệ thống XHCN từ năm 1949.

Câu 7: Công cuộc xây dựng CNXH của các nước Đ.Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm đó là:

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B. Tập thể hóa nông nghiệp.

C. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế.

D. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô trong khi hoàn cảnh và điều kiện đất nước mình khác biệt.


De thi giua hoc ki 1 lop 9 mon Su nam 2018

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Sử năm 2018

De thi giua hoc ki 1 lop 9 mon Su nam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Sử năm 2018

  •