Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Anh - THPT Nguyễn Trãi 2016

Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Anh - THPT Nguyễn Trãi năm 2016 có đáp án chi tiết

SECTION A (8 points)

I. Mark the letter A, B, C or D on the answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following sentences.

Câu 1: A. established               B. decreased               C. endangered              D. influenced

Câu 2: A. climate                     B. examine                 C. expedition                D. interpreter

II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 3: A. explain                      B. purpose                 C. control                 D. involve

Câu 4: A. interesting                B. principal                 C. difficult                 D. expression

Câu 5: A. disappearance           B. conservation          C. generation            D. vulnerable

De thi giua hoc ki 2 lop 12 mon Anh - THPT Nguyen Trai 2016Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Anh - THPT Nguyễn Trãi 2016

  •