Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2017 - 2018 TH Dân Hòa

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Dân Hòa, Kỳ Sơn năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2017 - 2018 TH Dân Hòa

PHÒNG GD & ĐT KỲ SƠN

TRƯỜNG TH DÂN HÒA

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: TOÁN

(Thời gian làm bài 45 phút )

 

Bài 1: (3 điểm) Khoanh vào các chữ đứng trước câu trả lời đúng: 

1.  Số 65203870 được đọc là:

a, Sáu trăm năm mươi hai triệu không trăm ba mươi tám nghìn bảy mươi.

b, Sáu mươi lăm triệu hai trăm linh ba nghìn tám trăm bảy mươi.

c, Sáu nghìn năm trăm hai mươi triệu ba nghìn tám trăm bảy mươi.

d. Sáu trăm năm mươi hai triệu không trăm ba nghìn tám trăm bảy mươi.

2. Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ: 

 a.   40000                   b.   4000                        c.  400                    d.     400000 

3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5 tấn 85kg =......................kg 

 a.  585                       b.    558                         c.   5085                  d.    5805 

4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là; Năm 1984 thuộc thế kỉ : 

a.   XVIII                   b.   XX                          c.    XIX                  d.    XVII   

5. Số trung bình cộng của các số:   20;  35;  37;   65 và  73 

 a.    40                      b.   42                             c.    44                     d.    46    

6. Phát biểu nào sau đây em cho là đúng.

a. Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.

b. Góc tù lớn hơn góc vuông.

c. Góc nhọn lớn hơn góc tù.

d. Góc nhọn lớn hơn góc vuông. 

Bài 2:  Đặt tính rồi tính (2 điểm)

             a. 538042 + 142378                                            b. 612794 – 150847

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức ( 2 điểm )

a) a + b x c   với a = 3 ; b = 5 ; c = 7

b) a – b : c   với  a = 30 ; b = 20 ; c = 2

Bài 4: Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 126 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 18 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ? ( 3 điểm ).

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2017 - 2018 TH Dân Hòa

  •