Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Anh 2017 - THCS Lê Quý Đôn

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 trường THCS Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Thuận có đáp án chi tiết năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Anh 2017 - THCS Lê Quý Đôn

A. PRONUNCIATION & VOCABULARY & GRAMMAR: (5.0ms)

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (0,5m)

1. A. bottle             B. collect                    C. purpose                       D. second

2. A. fear                 B. earn                     C. hear                      D. clear

De thi giua ki 1 lop 7 mon Anh 2017 - THCS Le Quy Don

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Anh 2017 - THCS Lê Quý Đôn

1A

2B

3C

4D

5C

6A

7B

8C

9A

10D

11B

12C

13D

14B

15A

16C

17D

18C

19A

20B

21F

22F

23T

24T

25F

26B

27C

28A

29D

30C

WRITING

1. I’ve worked in a bank for ten years.

2. She didn’t watch TV yesterday.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Anh 2017 - THCS Lê Quý Đôn

  •