Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2017 - 2018 - Hà Đông

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 môn Toán phòng giáo dục quận Hà Đông năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2017 - 2018 - Hà Đông

Câu 1. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 3/2             B. ¼       C. 1/7       D. 3/15

Câu 2. Cho 12 : x = 6 : 5 giá trị x bằng:

A. 10           B. 9       C. 7     D. 5

Câu 3. Nếu √x = 6 thì x có giá trị là:

A. ± 36          B. 12         C. -36     D. 36

Câu 4. Cho hình vẽ và biết AB // CD thì:

A. x = y                            B. y = 1800 + x

C. y = x – 1800                     D. x + y = 1800

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan 2017 - 2018 - Ha Dong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2017 - 2018 - Hà Đông

  •