Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Hóa 2018 - THCS Nhuế Dương

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa lớp 9 năm học 2017 - 2018 trường THCS Nhuế Dương có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Hóa 2018 - THCS Nhuế Dương

Câu 1. Cặp chất nào sau cùng tồn tại trong một dung dịch?

            A. MgSO4 và BaCl2.                                                 B. K2CO3 và HCl.               

            C. AlCl3 và H2SO4.                                                   D. Na2SO3 và Ca(NO3)2.

Câu 2. Dãy kim loại nào sau được xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hoá học?

            A. K, Zn, Fe, Cu, Na.                                    B. Na, Al, Pb, Ag, Cu.    

            C. K, Zn, Ba, Cu, Au.                                    D. Na, Mg, Fe, Pb, Cu.

Câu 3. Có các chất: Na, Fe2(SO4)3, Mg(OH)2, SO2, Zn. Số chất tác dụng được với nước là

            A. 2.                B. 3.                      C. 5.                            D. 6.

Câu 4. Đốt bột nhôm trong không khí, sản phẩm tạo ra là:

            A. Al(OH)3.               B. Al2O.               C. Al2(CO3)3.             D. Al2O3.

De thi giua ki 1 lop 9 mon Hoa 2018 - THCS Nhue Duong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Hóa 2018 - THCS Nhuế Dương

  •