Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Sinh 2017 - THCS Cát Hanh

Đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 9 môn Sinh năm học 2017 - 2018 trường THCS Cát Hanh được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Sinh 2017 - THCS Cát Hanh

A. TRẮC NGHIỆM( 5 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Hãy sắp xếp các cặp ý tương ứng về sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể diễn ra qua các kì nguyên phân:

Các kì

Diễn biến cơ bản của NST ở các kì

Trả lời

1. Kì đầu

a. NST kép đóng xoắn cực đại, xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

1........

2. Kì giữa

 

b. NST kép bắt đầu đóng xoắn và đính vào các sợi tơ vô sắc của thoi phân bào ở tâm động

2.........

 

3. Kì sau

c. Các NST đơn duỗi xoắn thành dạng sợi mảnh

 

3..........

 

4. Kì cuối

d. 2 crômatit trong mỗi NST kép tách ở tâm động thành 2 NST đơn đi về hai cực tế bào

 

4..........

e. Các NST kép tương đồng xếp song song thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Câu 2: ( 4 điểm): Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: chó lông dài x chó lông ngắn không thuần chủng, kết quả ở F1 như thế nào?

A. Toàn lông ngắn.

B. Toàn lông dài.

C. 1 lông ngắn : 1 lông dài.

D. 3 lông ngắn: 1 lông dài

2. Ở người gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân ly độc lập với nhau. Bố tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để con sinh ra đều mắt đen, tóc xoăn?

A. AaBb.                    B. AABB.                      C. AABb.                         D. AaBB.

3. Chất mang và truyền đạt thông tin di truyền là:

A. ADN                      B. Prôtêin                      C. ARN thông tin             D. ARN riboxôm

4. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là:

A. U liên kết với A, G liên kết với X

B. A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G

C. A liên kết với T , G liên kết với X và ngược lại

D. A liên kết với X , G liên kết với T

5. Trong phân bào lần II của giảm phân, NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở:

A. Kì đầu.                 B. Kì giữa.                      C. Kì sau.                         D. Kì cuối

6. Mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra:

A. 1 tinh trùng          B. 2 tinh trùng                 C. 4 tinh trùng                  D. 8 tinh trùng

7. Một gen có chiều dài 5100 A0, số lượng chu kì xoắn của gen là:

A. 300.                     B. 120.                            C. 150.                             D. 360

8. Một tế bào sinh dưỡng (2n) nguyên phân 3 lần tạo ra số lượng tế bào con là:

A. 3                          B. 8                                 C. 4                                   D. 16

TỰ LUẬN( 5 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nêu nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen.

Câu 2 (2 điểm): Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Câu 3 (2 điểm): Có 5 tế bào sinh dưỡng của 1 loài đều nguyên phân 2 lần và đã sử dụng của môi trường 129 NST. Xác định:

a. Số tế bào con được tạo ra

b. Tên của loài và số NST có trong các tế bào con được tạo ra.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Sinh 2017 - THCS Cát Hanh

  •