Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa 2017 - THPT Lý Thái Tổ

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa trường THPT Lý Thái Tổ, sở GD Bắc Ninh có đáp án gồm 40 câu cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa 2017 - THPT Lý Thái Tổ 

Câu 1: Một hidrocacbon X đốt cháy cho ra số mol CO2 = số mol H2O. Vậy X có thể là:

A. Ankin.       B. Ankan.         C. Ankađien.         D. Anken.

Câu 2: Để phân biệt C2H2, C2H4, C2H6 ta dùng các thuốc thử?

A Dung dịch Br2, dd KMnO4.
B. Dung dịch Br2, quỳ tím.
C. Dung dịch AgNO3/NH3, dd Br2.
D. Dung dịch AgNO3/NH3, quỳ tím.

Câu 3: Biết 22,4 gam anken X tác dụng vừa đủ với 8,96 lít H2 (Ni, t0C) (đktc). Hiđrat hóa X chỉ thu được một ancol duy nhất. X có tên là:

A. hex-2-en.           B. etilen.
C. but-2-en.            D. propen.

Câu 4: Các ankan không tham gia

A. Phản ứng tách.        B. Phản ứng cộng.
C. Phản ứng thế.          D. Phản ứng cháy.

De thi giua ki 2 lop 11 mon Hoa 2017 - THPT Ly Thai To

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa 2017 - THPT Lý Thái Tổ

1. D

2. C

3. C

4. B

5. C

6. A

7. C

8. A

9. D

10. B

11. B

12. C

13. D

14. B

15. B

16. C

17. D

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. A

24. C

25. B

26. B

27. A

28. A

29. C

30. D

31. C

32. B

33. A

34. D

35. A

36. D

37. B

38. A

39. C

40. A

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa 2017 - THPT Lý Thái Tổ

  •