Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Quỳnh Lưu

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Quỳnh Lưu, Nho Quan năm 2017 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Quỳnh Lưu

Câu 2:   Số thích hợp  viết vào chỗ chấm để  45m2 6cm2 = ........... cm2 là: (1 điểm)

A. 456

B. 4506

C. 456 000

D. 450 006

Câu 3:   

             a) Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ? (0,5 điểm)

Câu 5: Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là: (0.5 điểm)
A. AB và CD; AC và BD
B. AB và BC ; CD và AD
C. AB và DC ; AD và BC
D. AH và HC ; AB và AH

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan 2017 - TH Quynh Luu

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Quỳnh Lưu

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan 2017 - TH Quynh Luu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Quỳnh Lưu

  •