Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Kim Đồng 2016

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Kim Đồng 2016, được cập nhật dưới đây

           Câu 1 (1 điểm). Khoanh vào chữ ghi trước đáp án đúng:

a) Giá trị của chữ số 4 trong số 17406 là:

A. 4

B. 40

C. 400

D. 406

b) Diện tích hình bình hành có chiều cao 23cm, độ dài đáy 3dm là:

A. 690cm

B. 690cm2

C. 69dm2

D. 69cm2

c) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để dpi{100} $$tbl_15} over {21$$ =  là:

A. 15

B. 21

C. 7

D. 5

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan -  Tieu hoc Kim Dong 2016

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Kim Đồng 2016

  •