Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán - TH Ấp 6 Bàu Đồn 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học ấp 6 Bàu Đồn năm học 2017 - 2018 có đáp án được cập nhật chi tiết phía dưới.

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán - TH Ấp 6 Bàu Đồn 2018

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :

Câu 1: Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ: (0,5điểm)

A.   50 000

B.   500 000

C.   5 000

D.   50 000 000

Câu 2: Phép trừ  712,54 - 48,9  có kết quả đúng là: (1điểm)

A.   70,765

B.   663,64

C.   223,54

D.   707,65

Câu 3: Lớp học có 32 học sinh số học  nữ  12 . Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp (1điểm)

A.   34,5

B.   35,4

C.   37,4

D.   37,5

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 15 : 1,5  +  2,5    0,2   là:  (1điểm)

A.   1,05

B.   15

C.   10,05

D.   10,5

Câu 5: 1 thế kỷ  .............năm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (1điểm)

A.   100

B.   300

C.   250

D.   200

Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m25dm2= …………m2 là: (0,5điểm)

A.   3,5

B.   3,05

C.   30,5

D.   3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3tấn5kg = …… tấn là: (1điểm)

A.   30,5

B.   30,05

C.   3,005

D.   3,05

Câu 8: Tìm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút                             

 

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 5 phút 6 giây  5

 

d) 30 phút 15 giây : 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 9: Tính: (2điểm)

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán - TH Ấp 6 Bàu Đồn 2018

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

A

B

D

D

A

B

C

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

 

Câu 8: Tìm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút                            

 

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 9 giờ 37 phút

 

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây  5 = 25 phút 30 giây

 

d) 30 phút 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

 Câu 10: (1 điểm) Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80)  40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán - TH Ấp 6 Bàu Đồn 2018

  •