Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa - THPT Lương Thế Vinh 2017

Đề kiểm tra cuối kì 1 môn hóa lớp 10 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai có đáp án.

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa - THPT Lương Thế Vinh 2017

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 7,30 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm X, Y (Mx < My) thuộc hai chu kì liên tiếp vào 200 gam nước thu được dung dịch Z và 7,84 lít khí hiđro (đktc). Nồng độ phần trăm của YOH trong dung dịch Z là:

A. 2,904%          B. 6,389%           C. 2,894%         D. 1,670%

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Số thứ tự của chu kì bằng số lớp ectron trong nguyên tử

B. Khối các nguyên tố p gồm các nguyên tố thuộc nhóm IIIA đến VIIIA (trừ He)

C. Oxit cao nhất của một nguyên tố ở nhóm VIIA luôn có công thức R2O7

D. Bảng tuần hoàn có 18 cột được chia thành 8 nhóm A và 8 nhóm B 

De thi hoc ki 1 lop 10 mon Hoa - THPT Luong The Vinh 2017

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa - THPT Lương Thế Vinh 2017

De thi hoc ki 1 lop 10 mon Hoa - THPT Luong The Vinh 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa - THPT Lương Thế Vinh 2017

  •