Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa - Sở GD Vĩnh Phúc 2017

Đề thi cuối học kì 1 lớp 11 môn Hóa năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết của Sở GD Vĩnh Phúc.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa - Sở GD Vĩnh Phúc 2017

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba =137. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1: Dung dịch nào sau đây không tác dụng với dung dịch HClloãng?

A. KNO3.                        B. AgNO3.                       C. NaOH.                   D. Na2CO3.

Câu 2: Khí NH3 làm quì tím ẩm chuyển sang màu

A. xanh.                           B. đỏ.                               C. hồng.                 D. tím.

Câu 3: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36.                   B. 2,24.                            C. 4,48.                 D. 6,72.

Câu 4: Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không xảy ra phản ứng với nhau?

A. HCl, Fe(OH)3.            B. KOH, CaCO3.            C. CuCl2, AgNO3.           D. K2SO4, Ba(NO3)2.

Câu 5: Dung dịch nào sau đây có pH = 7?

A. NaOH.                        B. H2SO4.                        C. NaCl.                          D. HCl.

Câu 6: Chất nào sau đây lưỡng tính?

A. Fe(OH)­3.­         B. Mg(OH)2.                    C. NaCl.                D. Al(OH)3.

Câu 7: Để phân biệt dung dịch Na3PO4 và dung dịch NaNO3 nên dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch HCl.       B. Dung dịch KOH.        C. Dung dịch AgNO3.    D. Dung dịch H2SO4.

Câu 8: Cho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng là

A. 3,0M.                          B. 1,0M.                          C. 2,0M.                          D. 2,5M. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9 (2,0 điểm): Cho 100 ml dung dịch HNO3 1,0 M (dung dịch A) vào 100 ml dung dịch KOH 1,0M (dung dịch B).

a) Viết phương trình điện li của HNO3; KOH.

b) Tính pH của dung dịch A và dung dịch B.

c) Tính pH khi trộn lẫn dung dịch A và dung dịch B.

Câu 10 (2,0 điểm): Thực hiện dãy chuyển hoá sau và ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có.

NH3 ->(1) NO ->(2) NO2 ->(3) HNO3 ->(4) NH4NO3

Câu 11 (2,0 điểm)

            a) Vào mùa lạnh người ta thường sử dụng than để sưởi ấm, tuy nhiên có nhiều trường hợp bị ngộ độc dẫn đến tử vong. Chất nào gây nên sự ngộ độc trên? Viết phương trình hóa học tạo thành chất đó trong quá trình sử dụng than để sưởi ấm. Nêu biện pháp tránh bị ngộ độc khi sử dụng than để sưởi ấm.

            b) Cho 0,56 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0,05M. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Câu 12 (2,0 điểm): Cho hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là bao nhiêu?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa - Sở GD Vĩnh Phúc 2017

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Hoa - So GD Vinh Phuc 2017

=>TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa - Sở GD Vĩnh Phúc 2017

  •