Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lý 2017 - THPT Kinh Môn

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 11 môn Lý năm học 2016 - 2017 trường THPT Kinh Môn, Hải Dương.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lý 2017 - THPT Kinh Môn

Câu 1: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. q1> 0 và q2 < 0.         B. q1< 0 và q2 > 0.           C. q1.q2 > 0.               D. q1.q2 < 0.

Câu 2: Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:

A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N).  B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N).    D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 3: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

A. r = 0,6 (cm).     B. r = 0,6 (m)         C. r = 6 (m).        D. r = 6 (cm).

Câu 4: Phát biết nào sau đây là không đúng?

A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do.       B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.       D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do.

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Ly 2017 - THPT Kinh Mon

=> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lý 2017 - THPT Kinh Môn

  •