Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh TH Cửa Dương 2017 - 2018

Đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2017 - 2018 của trường tiểu học Cửa Dương.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh TH Cửa Dương 2017 - 2018

A- PHẦN TRẮC NGHIỆM

I. Circle the best answer: ( khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất) (2 đ)

1. Hello, My …………...is Linda.

    a. I am                               b. is                           c. name

2. How do you…………….your name?

    a. spell                               b. is                           c. what

3. May I …………..in? – Yes, you can.

    a. go                                  b. come                      c. write

4. How old are you?

    a. I’m eight years old        b. I’m fine                  c.  I’m fine, thank you

         De thi hoc ki 1 lop 3 mon Tieng Anh TH Cua Duong 2017 - 2018

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh TH Cửa Dương 2017 - 2018

I. khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất

1. c. name        2. a. spell                 3.  b. come     4. a. I’m eight years old        

          II. Nối các câu ở cột A cho phù hợp với các câu ở cột B. Viết đáp án ở cột trả lời 

A

B

Answer

0. Bye

a. Bye. See you later

0.  a

1. What’s your name?

b. Yes, they are.

1. d

2. Are they your friends?

c. Fine, thank you. And you?

2. b

3. What colour is your pen?

d. My name’s Mai

3. e

4. How are you?

e. It’s yellow

4. c

III. Nhìn tranh và hoàn thành các câu sau

  1. Be quiet, please!                               2. These are my pencils                                                              

3. - Hi. My name’s Peter.                         4. -  Is the library big?

    - Hello, Peter. My name’s Phong          - Yes, it is.

        IV. Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành một câu hoàn chỉnh, chú ý viết hoa đầu câu

1. I am Mai

2. This is my pencil case.

3. What colour is the rubber?

4. / what do you do at break time?

V. Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau

1- My name’s ……………

2- I am …… years old          

 3.- It’s……………

 4. I …………

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh TH Cửa Dương 2017 - 2018

  •