Đè thi học kì 1 lớp 9 môn Văn 2017 - Nam Từ Liêm

Tham khảo đề thi học kì 1 môn Văn lớp 9 của phòng giáo dục quận Nam Từ Liêm, Hà Nội dưới đây.

Đè thi học kì 1 lớp 9 môn Văn 2017 - Nam Từ Liêm

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Van 2017 - Nam Tu Liem

2. H·y ghi l¹i vµ gi¶i nghÜa ý nghÜa cña thµnh ng÷ cã trong ®o¹n th¬ trªn.

3. B»ng mét ®o¹n v¨n nghÞ luËn (kho¶ng 10 ®Õn 12 c©u) theo c¸ch lËp luËn diÔn dÞch h·y lµm râ c¬ së cña t×nh ®ång chÝ trong ®o¹n th¬ trªn. Trong ®o¹n v¨n cã sö dông c©u bÞ ®éng vµ phÐp nèi (g¹ch d­íi c©u bÞ ®éng vµ nh÷ng tõ ng÷ dïng lµm phÐp nèi).

4. Trong mét khæ th¬ kh¸c cña bµi th¬ chøa ®o¹n th¬ trªn, t¸c gi¶ còng cã sö dông tõ ®Çu. H·y chÐp l¹i chÝnh x¸c khæ th¬ ®ã vµ cho biÕt trong khæ th¬ võa chÐp vµ trong c©u th¬: Sóng bªn sóng ®Çu s¸t bªn ®Çu®Çu trong tr­êng 

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đè thi học kì 1 lớp 9 môn Văn 2017 - Nam Từ Liêm

  •