Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán 2017 - TH Hiệp Hòa

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Hiệp Hòa năm 2017 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán 2017 - TH Hiệp Hòa

Câu 1: Viết ( theo mẫu)

     a) sáu mươi hai: 62              năm mươi: …..           chín mươi lăm: ….   

     b) 29: hai mươi chín            44: ………………         78: …………………

Câu 2: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

     a) Kết quả của phép cộng 30 + 10 là:

            A. 30                    B. 40                   C. 50

     b) Kết quả của phép trừ 70 – 40 là:

           A. 30                    B. 40                    C. 70

Câu 3: Tính:

40cm + 20cm + 10cm =                             90cm + 5cm – 4cm =

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

                    48 + 20                        55 – 23      

Câu 5: Số ?                  

24 +           = 34                  37 -           = 30

Câu 6: Viết các số 45, 37, 55, 28: 

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:.................................................................

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ...................................................................

Câu 7: <, >, =     

2 + 37 .... 37 + 2            34 ..... 30 + 5               80 + 7 .... 86            14 – 5 …. 14 + 5 

Câu 8: Điền số và dấu ( +, - ) thích hợp để được phép tính đúng

a)

 

 

 

=

35

b)

 

 

 

=

35

Câu 9: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có           : 42 con vịt                                           Bài giải

Mua thêm: 5 con vịt                          …………………………………………..

Có tất cả : … con vịt?                       …………………………………………...

                                                          …………………………………………..

Câu 10: Trong phòng có 75 cái ghế, người ta mang ra khỏi phòng 15 cái. Hỏi trong phòng còn bao nhiêu cái ghế?

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán 2017 - TH Hiệp Hòa

  •