Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Anh - THPT Hùng Vương năm 2018

Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Anh của trường THPT Hùng Vương tỉnh Hưng Yên năm 2018 gồm 3 trang, các em cùng tham khảo tại đây

II. Choose the correct words to complete the sentences:

 Yesterday afternoon while Dung  (3)_______ in her study, Quang  (4)_______  in and  (5)_______  her to lend him an English exercise book. "I  (6)_______ tomorrow's English lesson," he  (7)_______ , "and I  (8)_______  a few words that I  (9)_______ ."

 Câu 3.  A. am reading     B. read                    C. was reading        D. have read

 Câu 4.  A. came              B. had came            C. come                   D. has come

De thi hoc ky 1 lop 10 mon Anh - THPT Hung Vuong nam 2018

TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Anh - THPT Hùng Vương năm 2018

  •