Đề thi kì 1 lớp 10 môn Anh 2018 - 2019 THPT Hùng Vương

Đề thi cuối học kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Hùng Vương, Hưng Yên.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Anh 2018 - 2019 THPT Hùng Vương

Câu 3.  A. am reading      B. read                    C. was reading        D. have read

 Câu 4.  A. came               B. had came            C. come                   D. has come

 Câu 5.  A. asks                B. asked                  C. had asked           D. asking

 Câu 6.  A. prepairing      B. prepair               C. prepaired            D. am preparing

 Câu 7.  A. said                B. has said              C. had said              D. say

 Câu 8.  A. find                B. had found           C. have found         D. found

 Câu 9.  A. don't know     B. wasn't known     C. am not known     D. hasn't known

De thi ki 1 lop 10 mon Anh 2018 - 2019 THPT Hung Vuong

Đáp án Đề thi kì 1 lớp 10 môn Anh 2018 - 2019 THPT Hùng Vương

      01. C; 02. A; 03. C; 04. A; 05. B; 06. D; 07. A; 08. A; 09. A; 10. C; 11. B; 12. A; 13. C; 14. B; 15. D;

      16. C; 17. B; 18. D; 19. D; 20. C; 21. A; 22. C; 23. D; 24. B; 25. C; 26. D; 27. A; 28. A; 29. D; 30. D;

      31. B; 32. D; 33. A; 34. B; 35. A; 36. B; 37. C; 38. D; 39. C; 40. D;

=>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Anh 2018 - 2019 THPT Hùng Vương

  •