Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán TH Minh Thuận 2 năm 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2017 - 2018 của trường tiểu học Minh Thuận 2 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán TH Minh Thuận 2 năm 2017

Câu 3. Xem Tờ lịch tháng 5 năm 2017 rồi cho biết. ( 1 điểm)

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

     a) Tháng 5 có ........ ngày.

     b) Ngày 19 tháng 5 là thứ ....... 

 

Câu 4. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng. ( 1điểm)

         a) 25 – 5 = ?

                   a. 15                     b. 10                     c. 5                       d. 25

         b) 20 -15 + 25 = ?

                   a. 30                     b. 5                       c. 24                     d. 20

Câu 5. Đặt tính rồi tính. (Câu c và d chỉ viết thêm kết quả, không đặt tính). ( 2điểm)

       a) 32 + 25                b) 100 + 10               c) 57 - 12 = ……         d) 70 – 20

Câu 6 Tìm x ( 1điểm)

                   a) x – 52 = 40                                                  b)  x + 13 = 35

De thi ki 1 lop 2 mon Toan TH Minh Thuan 2 nam 2017

Đáp án đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán TH Minh Thuận 2 năm 2017

De thi ki 1 lop 2 mon Toan TH Minh Thuan 2 nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán TH Minh Thuận 2 năm 2017

  •