Đề thi kì 1 lớp 7 môn Anh - THCS Phương Độ 2017 - 2018

Mời các em tham khảo đề thi học kì 1 môn Anh lớp 7 năm 2017 - 2018 của trường THCS Phương Độ cụ thể như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Anh - THCS Phương Độ 2017

1. Most people need from ………………hours of sleep a night.

A. seven to eight

B. eight

C. more than eight hours

D. six to eight

2. ………….people have difficulty sleeping, but they don’t know why.

A. Some

B. Any

C. Many

D. A few

3. Most people know it is ……………not to drink coffee or tea before they go to bed.

A. good

B. bad

C. easy

D. important

De thi ki 1 lop 7 mon Anh - THCS Phuong Do 2017 - 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 7 môn Anh - THCS Phương Độ 2017 - 2018

  •