Đề thi kì 1 lớp 7 môn Sử Phòng GD Tĩnh Gia 2017 - 2018

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 năm học 2017 - 2018 lớp 7 phòng giáo dục Tĩnh Gia có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 7 môn Sử Phòng GD Tĩnh Gia 2017 - 2018

Câu 1:( 3,0 điểm)

a.Thế nào là chế độ Quân chủ ? Phân biệt Quân chủ phân quyền với Quân chủ tập

 quyền ?

b. Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào ? Quan hệ giữa các giai cấp đó sao ?

Câu 2:( 3,0 điểm).Điền các sự kiện lịch sử dân tộc tương ứng với môc thời gian sau :

STT

Thời gian

Sự kiện

       1             

980

 

       2             

981

 

       3             

1009

 

       4             

1077

 

       5             

1226

 

       6             

1288

 

Câu 3.( 4,0 điểm). Vì sao nhân dân ta thời Trần lại có thể đánh thắng được kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ là quân xâm lược Mông – Nguyên ?

Đáp án đề thi kì 1 lớp 7 môn Sử Phòng GD Tĩnh Gia 2017 - 2018

Câu

Nội dung cần đạt

Điểm

Câu 1

(3,0 điểm)

a.* Chế độ Quân chủ là thể chế Nhà nước do Vua đứng đầu.

   * Phân biệt:

- Quân chủ phân quyền là thể chế Nhà nước mà trong đó nhà vua chỉ có danh chứ không có thực quyền cai trị toàn quốc, vì quyền lực bị phân tán cho các lãnh chúa ở địa phương.

- Quân chủ tập quyền là thể chế Nhà nước mà trong đó mọi quyền hành tập trung vào tay nhà vua.

b. * Các giai cấp trong xã hội phong kiến:

- Địa chủ và nông dân lĩnh canh (ở Phương Đông)

- Lãnh chúa và nông nô (ở Phương Tây)

    * Mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội phong kiến là quan hệ bóc lột (chủ yếu bằng địa tô)

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

 

0,5 điểm

 

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

Câu 2

(3,0 điểm)

STT

Thời gian

Sự kiện

1

980

LêHoàn lên ngôi vua, lập ra nhà Tiền Lê.

2

981

Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn

3

1009

Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập

4

1077

Cuộc kháng chiến chống Tống của Lý Thường Kiệt

5

1226

Trần Cảnh lên ngôi, nhà Trần thành lập

6

1288

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ ba

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

 

 

 

Câu 3

(4,0 điểm)

* Nhân dân ta đánh thắng được quânxâm lược Mông- Nguyên vì:

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước...

- Sù chuÈn bÞ chu ®¸o tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc khángchiến cña nhµ TrÇn.

- Có nhà lý luận quân sự tài ba Trần Quốc Tuấn (tác giả của Binh thư yếu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền thư, Hịch tướng sĩ...)

- Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ vương triều nhà Trần. Tinh thÇn chiÕn ®Êu hy sinh của toàn dân ta, đặc biệt là quân đội nhàTrần.

- Nh÷ng chiÕn l­îc, chiÕn thuËt ®óng ®¾n, s¸ng t¹o cña nh÷ng ng­êi chØ huy như: vua Trần Nhân Tông, tướng Trần Quốc Tuấn,Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư...

 

0,75 điểm

 

0,75 điểm

 

0,75 điểm

 

0,75 điểm

 

1,0 điểm

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 7 môn Sử Phòng GD Tĩnh Gia 2017 - 2018

  •