Đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 Phòng GD Tam Đảo

Đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 8 của phòng giáo dục Tam Đảo năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 Phòng GD Tam Đảo

PHẦN I.TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn đáp án đúng cho các câu sau

Câu 1.Trong một phản ứng hóa học, giữa các sản phẩm với các chất phản ứng không có sự thay đổi về

A. số nguyên tử của mỗi chất.                    B. số nguyên tố của mỗi chất.

C. số nguyên tử của mỗi nguyên tố.          D. số phân tử của mỗi chất.

Câu 2. Biết Alcó hóa trị III, nhóm (SO4)có hóa trị II. Công thức hóa học đúng là

A. Al2(SO4)3.             B. Al(SO4)3.               C. Al2SO4.                  D. Al3(SO4)2.

Câu 3.Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt cơ bản là

A. proton và nơtron.            B. proton và electron.                                 

C. nơtronvà electron.                                   D. proton, nơtron và electron.

Câu 4.Số mol nguyên tử tương ứng với 10,0 gam kim loại Ca là

A. 0,5 (mol).              B. 10,0 (mol).            C. 0,01(mol). D. 0,25(mol).

Câu 5. Phân tử khối của hợp chất Fe(OH)3 bằng

A. 107 đvC.                B. 107 gam.               C.73 đvC.                   D. 73 gam.

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 4,5gam kim loại Mg trong khí oxi, sau phản ứng được 7,5gam hợp chất MgO. Khối lượng của oxi đã tham gia phản ứng là

A. 12,0 gam.              B. 3,0 gam.                 C. 4,5 gam.                 D. 5,5 gam. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 1(2,0 điểm).Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:

a) Fe  +  O→ Fe3O4.

b) Al2(SO4)3  + BaCl2→  BaSO4  + AlCl3.

c) NaOH    +   FeCl→ Fe(OH)+  NaCl.

d) CH4   + O2 → CO2 + H2O.

Câu 2(2,5 điểm).

a) Cho hai loại phân đạm: NH4NO3, (NH4)2SO4. Nên bón loại phân đạm nào cho cây trồng để cung cấp nitơ với hàm lượng cao hơn? Giải thích.

b) Hợp chất A có thành phần khối lượng các nguyên tố là: 82,35%N và 17,65%H.Biết A có tỉ khối so với khí hiđro là 8,5. Xác định công thức hóa học của A.

Câu 3(2,5 điểm).

1. Tính khối lượng của các lượng chất sau:

a) 0,5 mol CO2.                                 b) 5,6 lít SO2(đktc).

2. Xác định tỉ khối của các khí sau so với khí hiđro: HCl, N2O. 

(Biết: Fe= 56; S= 32; O= 16; Ca= 40; Mg= 24; H= 1; O= 16; Cl= 35,5; C =12; N=14)

Đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 Phòng GD Tam Đảo

De thi ki 1 lop 8 mon Hoa nam 2017 - 2018 Phong GD Tam Dao

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 Phòng GD Tam Đảo

  •