Đề thi kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2017 - 2018 Thái Thụy

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2017 - 2018 của phòng giáo dục Thái Thụy có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2017 - 2018 Thái Thụy

26. We’ve lived in the new neighborhood ….. last month

A. in              B. since            C. for        D. on

27. Trung repaired the bicycle …… No one helped him

A. himself          B. hisself    C. itself      D. herself

28. Mr.Binh told me ….. during the test

A. not to talk           B. not talk        C. don’t talk       D. not talking

29. I used to …. My summer holiday in my native village

A. being spent           B. spent                C. spend           D. spending

De thi ki 1 lop 8 mon tieng Anh nam 2017 - 2018 Thai Thuy

Đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2017 - 2018 Thái Thụy

De thi ki 1 lop 8 mon tieng Anh nam 2017 - 2018 Thai Thuy

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2017 - 2018 Thái Thụy

  •