Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Kim Đồng

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Kim Đồng có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Kim Đồng

Câu 2: Cho các số: 2010 ; 1785 ; 1209 ; 4250. Số vừa chia hết cho 2, 3 và 5 là:(0,5đ)MĐ1

          a. 1209                 b. 1785                 c.  2010                  d. 4250

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 2 yến 5 kg =......  kg  là:(0,5đ)MĐ1

a.   250                  b.   2005                    c.    25                d.    20005

Câu 4:  Hình bình hành có ..... cặp cạnh song song? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:(0,5đ)MĐ1

           a. 1                      b. 2                       c. 3                       d. 4

Câu 6:  Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000 quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là :(0,5đ)MĐ2

    a) 10000m                b) 1000000dm       c) 10km                     d) 100000cm

Câu 7:  23dm2 24 cm2 = …….cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:(0,5đ)MĐ2

a. 2324              b. 23024                  c. 23424              d. 230024

Câu 8:  Hãy tính diện tích hình thoi. Biết độ dài hai đường chéo lần lượt là 4cm, 6cm.(0,5đ)MĐ2. Diện tích hình thoi là:....................


De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2018 - TH Kim Dong

Đáp án đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Kim Đồng

De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2018 - TH Kim Dong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Kim Đồng

  •