Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2018 - TH Tráng Liệt

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Tráng Liệt, Bình Giang năm 2018 có đáp án cụ thể như sau:

Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2018 - TH Tráng Liệt

De thi ki 2 lop 4 mon Toan nam 2018 - TH Trang Liet

Trả lời:  X = ………………………………

 

Câu 5.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm :             M3               

     Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

Diện tích mảnh vườn đó là:…………………………………

 

Câu 6:  Lớp 4A có 35 học sinh, lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh trồng được số cây như nhau? M3

Trả lời: Lớp 4A trồng được ………cây,  lớp 4B trồng được ………cây.

Câu 7: Trung bình cộng hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia.

                Trả lời: Số  cần tìm là: ………………………………………………

Câu 8. Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay? M4

Câu 9. ( M3) Một thửa ruộng hình hành có độ dài đáy là 100m, chiều cao là 50m. Người ta trồng lúa ở đó, tính ra cứ 100m² thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạc được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 10. Miếng bìa hình bình hành có độ dài đáy hơn chiều cao là 28 cm, đáy  bằng 5/3 chiều cao.(M4)

    a) Tính độ dài đáy; chiều cao của miếng bìa.

    b) Tính diện tích miếng bìa.

Đáp án đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2018 - TH Tráng Liệt

Câu 1: A

Câu 2: a) 1/3; b) 3/4 ; c) 2/11

Câu 3:  B

Câu 4:  x   = 14/5

Câu 5: Diện tích  864 m2

Câu 6: Lớp 4A trồng được  175 cây,  lớp 4B trồng được  165 cây.

Câu 7: 24

Câu 8:  Sau 3 năm nữa mẹ vần hơn con 28 tuổi, ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5-1 = 4( phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là: 28: 4 = 7 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 7-3= 4 ( tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:4+28 = 32 (tuổi)

Câu 9: Diện tích thửa ruộng là: 100 x 50 =5000(m2)

Số thóc thu hoạch  được là: 50 x ( 5000 : 100) = 2500 (kg) = 25 tạ.

Câu 10:

          Vẽ  được sơ đồ  (0,25 đ)

Hiệu số phần bằng nhau là:          5- 3 = 2 (phần) (0,25 đ)

Chiều cao hình bình hành  là:              28  : 2 x 3   = 42 (cm) (0,25 đ)

 Đáy hình bình hành  là:                         42  + 28 = 70  (cm)(0,25 đ)

Diện tích hình bình hành là:

  42 x 70   = 2940   (cm2)(0,5 đ)

               Đáp số:  (0,25 đ)               a. 42 cm; 70 cm

                                                          b. 2940 cm

 Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2018 - TH Tráng Liệt

  •