Đề thi kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh 2018 - THCS Đặng Lễ

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm học 2017 - 2018 trường THCS Đặng Lễ, huyện Ân Thi có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh 2018 - THCS Đặng Lễ

1. Hãy điền Tung hoặc Phuong tương ứng với các thông tin được đưa ra dưới đây. 1 điểm

1. ……………….’s school is in the city

2.   ……………….’s school has 2 floors.

3. ……………….’s school is in the countryside.

4. There are 50 teachers in ………….…..’s school.

2 Nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống. 1 điểm

1. Tung is in class 7B and Phuong is in class ……….

2. Tung’s school is very………...

3. Phuong’s school has 4 floors and 20 classrooms with ……… students.

4. There are ………..floors in Tung’s school.

De thi ki 2 lop 6 mon tieng Anh 2018 - THCS Dang Le

Đáp án đề thi kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh 2018 - THCS Đặng Lễ

De thi ki 2 lop 6 mon tieng Anh 2018 - THCS Dang Le

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh 2018 - THCS Đặng Lễ

  •