Đề thi kì 2 lớp 8 môn Hóa 2018 - THCS Mỹ Đức

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm 2018 trường THCS Mỹ Đức, huyện An Lão có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 8 môn Hóa 2018 - THCS Mỹ Đức

De thi ki 2 lop 8 mon Hoa 2018 - THCS My Duc

Đáp án đề thi kì 2 lớp 8 môn Hóa 2018 - THCS Mỹ Đức

De thi ki 2 lop 8 mon Hoa 2018 - THCS My Duc

Theo TTHN

                                      I .TRẮC NGHIỆM (4 Đ) :

Chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng

C©u 1: ChÊt ®­­îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ O2 trong PTN lµ

A . H2O                          B. KMnO4                  C. Kh«ng khÝ         D. CaCO3

C©u 2: Oxit axit gåm tÊt c¶ c¸c chÊt trong nhãm

A. CaO, N2O5                B. Na2O , N2O5        C.  CO2, N2O5         D. CO2,CaO

C©u 3: Oxit bazơ gåm tÊt c¶ c¸c chÊt trong nhãm

A. Fe(OH)2 ,Na2O        B. Na2O , N2O5         C. CaO, Na2O         D. CO2,N2O5       

C©u 4: KhÝ O2 ph¶n øng ®­­îc víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong nhãm

A. CuO, HgO, H2O                       B.  CH4, Fe ,H2

C. CuO, HgO ,H2SO4                    D.  CuO, HgO ,HCl

C©u 5: CÆp ho¸ chÊt ®­îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ H2 trong PTN

A. Zn vµ H2SO4                            B.  Zn vµ H2O

C. Zn vµ Fe(OH)2                         D. C¶ A,B,C

Câu 6.Dung  dÞch lµm qu× tÝm ®æi sang ®á lµ:

  A.  dd HCl                B. dd NaOH               C. dd NaCl             D. dd ZnCl2

Câu 7 .Hçn hîp khÝ nµo sau ®©y lµ hçn hîp næ

  A.  H2 vµ N2                B.   H2 vµ O2             C.   CH4 vµ N2         D.  O2 vµ N2

Câu 8:Cho 22,4 g sắt tác dụng với dd H2SO4 loãng chứa 24,5 g H2SO4. Thể tích khí H2 thu được ở đktc là:

 A.    22,4 lit            B. 3,36 lit             C. 4,48 lit            D. 5,6 lit

 

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 8 môn Hóa 2018 - THCS Mỹ Đức

  •