Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội, mới nhất có lời giải chi tiết

Question 36. Mary lost the ticket. She didn’t go to the concert

A. If Mary had lost the ticket, she would have gone to the concert

B. Had Mary not lost the ticket, she would have gone to the concert

C. Hadn’t Mary lost the ticket, she would have gone to the concert

D. If Mary hadn’t lost the ticket, she would go to the concert

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 37: A magician is an enter tainer who performs a series of deceptive tricks based on the principles of physics, optics, and psychology.

A. skillful                            B. incomprehesible

C. misleading                     D. obvious

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - THPT Chuyen Su Pham Ha Noi

 Để xem lời giải chi tiết môn Anh của trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

  •