Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Triệu Sơn 2018 lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa trường THPT Triệu Sơn, Thanh Hóa năm 2018 tổ chức thi thử lần 2 có đáp án chi tiết.

Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Triệu Sơn 2018 lần 2

Câu 4. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu “mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa”. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, ... Hãng Du Pont đã thu được hàng tỷ đô la mỗi năm bằng sáng chế về loại vật liệu này. Một trong số vật liệu đó là tơ nilon-6. Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là

      A. -(-CH2CH=CH-CH2-)n-                                             B. -(-NH[CH2]5CO-)n -.

      C. -(-NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO-)n-.                           D. -(-NH[CH2]6CO-)n-.

Câu 5. Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:

      A. 1.                         B. 4.                              C. 3                                   D. 2.

Câu 6. Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

      A. CH3[CH2]16(COOH)3                                                 B. CH3[CH2]16COOH

      C. CH3[CH2]16(COONa)3                                               D. CH3[CH2]16COONa

De thi thu THPTQG mon Hoa THPT Trieu Son 2018 lan 2

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Triệu Sơn 2018 lần 2

Câu 1. Chọn đáp án A

CH3COOCH=CH2: vinyl axetat

CH3COOCH2CH3: etyl axetat

CH2=CHCOOCH3: metyl acrylat

CH3COOCH3: metyl axetat

Đáp án A.

Câu 2. Chọn đáp án D

Đipeptit được tạo bởi 2 α -aminoaxit thông qua một liên kết peptit (CO-NH)

Loại A, C vì chứa 1 β aminoaxit NH2-CH2-CH2-COOH

Loại B vì chứa 2 liên kết CO-NH

Đáp án D.

Câu 3. Chọn đáp án B

Hợp chất amino axit là hợp chất tạp chức chứa đồng thời nhóm COOH và NH2

Câu 4. Chọn đáp án B

Câu 5. Chọn đáp án C

Câu 6. Chọn đáp án D

Câu 7. Chọn đáp án D

Câu 8. Chọn đáp án D

Câu 9. Chọn đáp án B

Câu 10. Chọn đáp án B

Câu 11. Chọn đáp án D

Câu 12. Chọn đáp án C

Câu 13. Chọn đáp án C

Câu 14. Chọn đáp án C

Câu 15. Chọn đáp án A

Các dung dịch glyxin, alanin trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2 nên không đổi màu quỳ tím → A sai

Câu 16. Chọn đáp án D

Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân thu được sản phẩm có khả năng tráng bạc là: HCOOCH2-CH2-CH3, HCOOCH(CH3)2

Đáp án D.

Câu 17. Chọn đáp án C

Câu 18. Chọn đáp án C

Dung dịch saccarozo không có nhóm CHO nên không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo kết tủa → loại A, D

Fructozo và glucozo là đường đơn nên không tham gia phản ứng thủy phân → loại B

Đáp án C

Câu 19. Chọn đáp án A

Câu 20. Chọn đáp án D

Câu 21. Chọn đáp án B

Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là:saccarozơ, xenlulozơ

Đáp án B.

Câu 22. Chọn đáp án B

Câu 23. Chọn đáp án B

Câu 24. Chọn đáp án A

Câu 25. Chọn đáp án D

Câu 26. Chọn đáp án A

Câu 27. Chọn đáp án C

Câu 28. Chọn đáp án A

Câu 29. Chọn đáp án B

Câu 30. Chọn đáp án B

Câu 31. Chọn đáp án B

Câu 32. Chọn đáp án C

Câu 33. Chọn đáp án A

Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 (ở điều kiện thích hợp) là: glixerol, etylen glicol, Gly-Ala-Gly, glucozơ, axit axetic, saccarozơ, anđehit fomic

Đáp án A.

Câu 34. Chọn đáp án A

Câu 35. Chọn đáp án B

Câu 36. Chọn đáp án C

Câu 37. Chọn đáp án A

Câu 38. Chọn đáp án C

Câu 39. Chọn đáp án B

Câu 40. Chọn đáp án B

Để xem lời giải chi tiết môn Hóa của trường THPT Triệu Sơn và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Triệu Sơn 2018 lần 2

  •