Đề thi thử vào 10 năm 2017 môn Anh - THPT Lập Thạch

Tham khảo đề thi thử vào THPT Năm học 2017-2018 môn Tiếng Anh của Phòng GD& ĐT Lập Thạch. Tham khảo đáp án dưới đây.

1.      They suggested...................... more trees in the school yard.

      A. plant                           B. planted                  C. to plant                  D. planting

2.      Her son is interested in.......... stamps.

A. collect                   B. collected               C. collecting              D. to collect

3.      We should.......... all the lights to save energy before going to bed.

A. turn on                  B. turn off                  C. turn up                  D. turn down

4.      She used to..................... soccer in the afternoon two years ago

            A. played                   B. playing                  C. play                       D. plays

De thi thu vao 10 nam 2017 mon Anh - THPT Lap Thach

De thi thu vao 10 nam 2017 mon Anh - THPT Lap Thach

Tải đề thi và đáp án tại đây 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi thử vào 10 năm 2017 môn Anh - THPT Lập Thạch

  •