Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - THCS Mỹ Xá 2018

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Mỹ Xá, Nam Định có đáp án chi tiết năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - THCS Mỹ Xá 2018

Câu 6. Giá trị của m  để đường thẳng   và đường thẳng   cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung là 

A.3B.– 3C.– 1D.1

Câu 7. Cho hai đường tròn (O, 4cm) và (O’, 6cm). Biết OO’ = 5 cm thì vị trí tương đối của hai đường tròn là 

A.cắt nhau.B.tiếp xúc ngoài.C.tiếp xúc trong.D.không cắt nhau.

Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3cm , CB = 4cm. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh cạnh AB đ¬ược một hình trụ. Thể tích hình trụ đó bằng

A. 48De thi thu vao lop 10 mon Toan - THCS My Xa 2018cm3B. 36De thi thu vao lop 10 mon Toan - THCS My Xa 2018cm3C. 36πcm3        D. 48 πcm3

 

 

De thi thu vao lop 10 mon Toan - THCS My Xa 2018

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - THCS Mỹ Xá 2018

De thi thu vao lop 10 mon Toan - THCS My Xa 2018

Theo TTHN

Câu 6. Giá trị của m  để đường thẳng De thi thu vao lop 10 mon Toan - THCS My Xa 2018 và đường thẳng De thi thu vao lop 10 mon Toan - THCS My Xa 2018 cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung là

A.    3

B.     – 3

C.     – 1

D.    1

Câu 7. Cho hai đường tròn (O, 4cm) và (O’, 6cm). Biết OO’ = 5 cm thì vị trí tương đối của hai đường tròn là

A.  cắt nhau.

B.tiếp xúc ngoài.

C.tiếp xúc trong.

D.không cắt nhau.

Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3cm , CB = 4cm. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh cạnh AB đ­ược một hình trụ. Thể tích hình trụ đó bằng

A. 48cm3

B. 36cm3

C. 36De thi thu vao lop 10 mon Toan - THCS My Xa 2018cm3

D. 48De thi thu vao lop 10 mon Toan - THCS My Xa 2018cm3

 

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - THCS Mỹ Xá 2018

  •