Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai 2017

Tỉnh Đồng Nai tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 với môn thi tiếng Anh, xem chi tiết đề thi dưới đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai 2017

7. Ann is _____ than her sister.

A. beautiful            B. more beautiful                  C. beautifully                  D. most beautiful

8. Did you see Caroline yesterday? She _______ a very beautiful red dress.

A. wears                B. did'nt wear                        C. was wearing               D. wore

De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai 2017

  •