Học phí Đại học Hải Dương năm 2018

Trường đại học Hải Dương thông báo mức học phí năm học 2018 - 2019, theo đó nhóm ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; khách sạn, du lịch có mức học phí cao nhất.

Mức học phí Đại học Hải Dương năm 2018

TT Bậc học Nhóm ngành Mức thu (đồng/học sinh/tháng)
Năm học  2018 -2019 Năm học 2019 - 2020 Năm học 2020 -2021
1 Đại học Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông nghiệp 810.000 890.000 980.000
Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; khách sạn, du lịch 960.000 1.060.000 1.170.000
2 Cao đẳng chuyên nghiệp Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông nghiệp 650.000 710.000 780.000
Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; khách sạn, du lịch 770.000 850.000 940.000

Theo TTHN

Viết bình luận: Học phí Đại học Hải Dương năm 2018

  •