Sở GD Hà Nội hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018

Sở GD Hà Nội thông báo về việc hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

1Đối với các cơ sở giáo dục công lập:

Các trường THPT cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của đơn vị theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đon vị sự nghiệp công lập. THà riển khai thực hiện tốt Kế hoạch 3158/KH-SGD&ĐT ngày 20/9/2017 của Sở GD&ĐT về to chức thực hiện Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của ƯBND TP Nội về việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT Hà Nội giai đoạn 2017-2020. Thực hiện tốt ba công khai, chấn chỉnh tình trạng thu chi trong nhà trường theo quy định.

2. Đổi với các cơ sở giảo dục ngoài công lập:

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở  Đào tạo thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định vê điêu kiện tuyên sinh vào lớp 10 thực hiện đối với các Trường trung học phô thông và Trường phô thông có nhiều cấp học ngoài công lập.

Sở GD&ĐT yêu cầu bản Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 của trường ngoài công lập phải được Chủ tịch HĐQT (hoặc Chủ trường) và Hiệu trưởng ký tên theo quy định.

3. Thời gian nộp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh:

-   Thời gian nộp trước ngày 30/01/2018.

-    Báo cáo bằng giấy gửi về Phòng Kế hoạch - Tài chính và báo cáo bằng file dữ liệu gửi tới hộp thư: kehoach@hanoiedu.vn, giải đáp thông tin xin liên hệ Tổ Thống kê - Kế hoạch phát triển, điện thoại liên hệ 02439393912.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THPT nghiêm túc triển khai và thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đúng quy định.

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Sở GD Hà Nội hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018

  •